Normer och värden

Ansvarig/Ansvariga lärare: Alla pedagoger i Pluto

När, under vilka veckor? Läsåret 2018-2019

 

Vad?

Vi arbetar för att alla elever ska känna sig välkomna och trygga, utveckla goda relationer tillsammans, känna sig delaktiga och trivas i sin nya skolmiljö på Lemshaga.

Frågeställning och följdfrågor

Hur skapar vi en miljö för utveckling, kreativitet och lärande där positivt beteende och delaktighet är vägledande?

Övergripande mål från LGR11

2.1 Normer och värden

 • Skolans mål att att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Förankring i kursplanens syfte
 1. Förskoleklassen
 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.
 • Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva sin identitet och sina uppfattningar i möte och samspel med andra.
 • Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara.
 • I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten.
 1. Fritidshemmet
 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.
 • I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten.
Centralt innehåll från kursplanen
 1. Förskoleklassen
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
 1. Fritidshemmet   
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Hur?

Genom tydlig struktur med dagliga återkommande rutiner som alla känner sig trygga i och med.

Genom samlingar där vi pedagoger tillsammans med eleverna samtalar och bestämmer gemensamma regler och ansvar.

Genom samtal med eleverna kring hur vi är mot varandra.

Genom aktiviteter där olika iordningställda miljöer inspirerar barnen till lek.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Eleverna kommer från 16 olika förskolor med olika erfarenheter av värdegrundsarbete. Det är viktigt att vi under läsåret strävar efter ett gemensamt förhållningssätt där goda relationer får möjlighet att växa.

När vi erbjuder eleverna en möjlighet att ta del av olika aktiviteter leder det till en balans mellan vila, aktivitet och återhämtning. Iordningställda miljöer präglas av ett inkluderande förhållningssätt. Genom diskussioner och samtal såväl kontinuerligt som fördjupande, under samlingar och vardagshändelser ges eleven möjlighet att både förstå och påverka sin skol- och fritidstid.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans.

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet.

Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana.

Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas.

Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet.

Utvärdering

Utvärdering av större och mindre projekt görs tillsammans med eleverna löpande under hela läsåret.