Alla har en plats i en ny klass

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Ayla Lannestedt, Julia Edin, Malin Björn

När, under vilka veckor?

v.35-37

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Hur får vi alla att känna sig trygga i de nya och större klasserna i åk4?

Hur kan vi få alla att känna sig viktiga, få alla att känna att de är bra på olika saker och att vi behöver varandras olikheter?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Alla elever:

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället.

Förankring i kursplanens syfte:

 • respektera andra människors egenvärde,
 • ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 

 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet,
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
 • uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,
 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
 • samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Skapa rutiner, tydliga strukturer ute, inne, vid övergångar och en röd tråd från åk3 samt vad detta innebär praktiskt i lokalerna som är nya för alla elever.

Diskutera elevens ansvar och inflytande, vi arbetar med att eleverna känner ansvar för sitt eget agerande och handlande, visar respekt mot varandra och använder välkomnandets etik genom att diskutera, resonera och samtala kring situationer som kan uppstå eller som har uppstått med ingången att vi ska lära oss något av det som hände.

Definiera våra normer och värden, vad är gemensamhet? och hur VI gör. Samtal kring vilken kultur vill vi ska gälla i klassen. Stötta eleverna i att hitta gemenskap med många runt omkring dem framför allt på rasten. Öka självkänslan och må bra genom att prova nya saker, bjuda in i lekar och aktiviteter och hitta fler saker och personer som elever kan vända sig till och umgås med.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

När alla elever alltid känner att de har flera olika aktiviteter och kompisar de kan vända sig till på rasterna som får dem att må bra har vi uppnått målet. Vi måste ha närvarande vuxna som ser och stöttar eleverna, framförallt på rasterna och vid övergångar. 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Uppstartsdagar med lära-känna-aktiviteter i direkt anslutning till skolstarten. Förberedande arbete i mentorsgrupper inför lägerdag nr1 där eleverna blir ”experter” på olika moment under lägerdag 1. Två lägerdagar, en v.34 och en v.35.

 Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer: