Normer och värden åk 9 Mina år i grundskolan

Ansvariga lärare: Patrik, Annica, Madelene, Charlotta
När, under vilka veckor?: V.15-24
Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):
Hur kan jag sammanfatta mina år på grundskolan?
I vilka skolor har jag gått? Vilka har jag umgåtts med? Vilka lärare har jag haft? Vilka aktiviteter kommer jag ihåg? osv.
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
– kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
– kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande
Eleven ska
få stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,
successivt få fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,
få möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang
Förankring i kursplanens syfte:
Svenska: Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.
Centralt innehåll från kursplanen:
Svenska: Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Under tre mentorstimmar samla minnen, bilder, material från de olika stadierna (1-3, 4-6, 7-9). Sammanställa allt till en presentation t.ex. i en keynote.
Redovisa muntligt för klasskamraterna.
Frågor du kan ha med:
Vilka lärare hade jag?
Vilka projekt kommer jag ihåg?
Vad gjorde vi på rasterna?
Vilka lekte jag med?
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Muntlig redovisning för klasskamraterna på valfritt sätt ex KeyNote, Tal, Dikt, sommarprat
Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

vecka 15:  samla ”material” från de första skolåren, åk 1-3. (Klassråd)
vecka 16: Påsklov
vecka 17: Påsklov
vecka 18: (städdag) sen samla ”material” från mellanåren, åk 4-6. (Husråd)
vecka 19: samla ”material” från de senaste åren i grundskolan, åk 7-9.
vecka 20: studiedag
vecka 22-24: Redovisningar (vem som helst kan få börja) (Husråd)
Varför?
Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:
Det är nyttigt för eleverna att försöka summera sina år i grundskolan innan de tar nästa steg i livet, och därigenom kanske även blicka framåt.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
Utvärdering
Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas: