Pengar, arbete, och hållbar utveckling

Pengar, arbete och hållbar utveckling

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Krister Andersson

När, under vilka veckor?

v.16 – v.22

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor som kan användas för att öva resonemang):

 • Hur såg en familj ut för 100 år sedan och hur kan de se ut idag? Orsaker?
 • Vad använder familjer idag sina pengar till? Jämförelser
 • Var får familjen pengar ifrån?
 • Vilka andra resurser har en familj förutom pengar?
 • Vad händer om man inte har tillräckligt med pengar?
 • Vad jobba människor med?
 • Hur ser ett drömjobb ut och vad har utbildning för betydelse? Om man inte har varken eller, vad händer då?
 • Var får du dina pengar från?
 • Hur använder du dina egna pengar ?
 • Hur hänger dina/familjens pengar ihop med samhällets pengar?
 • Varför betalar man skatt?
 • Varför är vissa länder/personer rika och andra fattiga? Orsaker
 • Vad blir skillnaden för barn att leva i rika och fattiga familjer /länder? Jämför konsekvenser

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
=> I arbete med ekonomi lyfter vi fram att människor lever under olika ekonomiska förhållanden och vi jobbar med att se dels orsaker och konsekvenser av dessa skillnader. 

Förankring i kursplanens syfte:

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
=> Vi jobbar med att utveckla analysförmågan kring ekonomiska frågor. Ex se orsaker till varför ekonomi kan se olika ut i olika familjer, konsekvenser av detta och jämförelser mellan olika perspektiv. Vi vill också se sambanden mellan olika delar i ekonomi för att se hur de bildar olika kretslopp.


uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
=> Vi ska jobba med att hitta argument och sedan debattera frågor som har med ekonomi som t ex nivå på veckopeng, skatter mm.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Samhällskunskap:

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
=> Beskriva olika typer av familjer och orsaker till att det ser annorlunda ut i dag jämfört med 100 år sedan.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
=> Förklara var och hur familjer som inte har pengar kan få hjälp.
=> Förklara hur man kan få hjälp om man blir arbetslös.
Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
=> Beskriv och förklara de viktigaste utgifterna familjer har.
=> Förklara var familjer får sina vanligaste inkomster från.
=> Förklara vad som menas med en budget och detta kan hjälpa en familj med deras inkomster och utgifter.
=> Förklara hur det går till att söka jobb.
=> Förklara hur man kan göra för att spara eller vara sparsam.
=> Visa på konsekvenser av att direkt göra av med sina pengar.

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
=> Förklara orsaken till att vi betalar skatt och vad den används till.
=> Förklara vad som menas med det ekonomiska kretsloppet och visa på sambanden mellan olika delar i lands ekonomi.
=> Visa på konsekvenser av de skatter som vi har i Sverige, ex minskade klyftor.
 
Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
Geografi:
Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälso- vård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
=> Förklara orsaker till att vissa länder är rika i världen och varför vissa är fattiga.
=> Förklara vad som menas med I-länder och U-länder.
=> Vad finns det för orsaker till rikedom och fattigdom i svenska familjer?
=> Vad för det för konsekvenser att växa upp i ett fattigt eller rikt land, se likheter och skillnader.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Ladda ner dokumentet "Matris Ekonomi, pengar & arbete vt 16.pdf"

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar och funderar kring hur dagens familjer faktiskt kan se ut. Därefter ger vi oss in i att se hur familjens ekonomi ser ut. Vi går sedan vidare till barns egen ekonomi och hur drömjobbet kan se ut. Sedan är det dags att knyta samman den privata ekonomin med samhällets ekonomi och då blida kretslopp. Vi kommer här att bygga på kunskaperna om samhällets ekonomi med varför länder kan vara rika eller fattiga.

Med denna grund kommer vi också att studera fler orsaker till att människor är rika och fattiga.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha debatt och fortlöpande diskussioner. Sedan avslutar vi med en analys.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v.16: Arbete och inkonst.

v.17: Arbetsmarknad i förändring

V.18: Pengar och konsumtion
v.19: Samhällets ekonomi
v.20: Fattiga och rika
v.21: Ledig vecka

v.22: repetition, analys, avstämning

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi bygger i detta avsnitt förståelse för grunderna i ekonomi. Vi tittar på familjens ekonomi och barns ekonomi. I detta väver vi in tankar och funderingar om jobb och vad det innebär att inte ha det eller inte ha pengar över huvudtaget. 
Vi bygger sedan vidare på kunskaper om kommunen när det gäller samhällets ekonomi för att då kunna se större ekonomiska kretslopp. 
I slutet kommer vi att sätta fokus på människor och länder som har olika förutsättningar ekonomiskt. Här kommer vi bl a knyta in Kenya och människor som just nu hamnar som flyktingar.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
=> I vårt arbete med att förstå betygssystemet bjuder vi in alla föräldrar för att få undervisning av eleverna. 
=> Vi kopplar ekonomi till det som sker i vår omvärld och hur det ser ut i Kenya där vår vänskola ligger.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Eventuell pedagogisk dokumentation: