Rastlekar för Pluto

Ansvarig/Ansvariga lärare: Daniel, Ingela, Vincent, Jenny och Caroline

När? v.42-43

 

Vad? 

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur skapar vi ett klimat där alla känner sig trygga och mår bra? 
 • Hur kan vi vara goda förebilder för våra yngsta elever på MG?
 • Hur hjälper vi till att bygga relationer mellan våra elever?

 

Övergripande mål från LGR11 2.1

Skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde,
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

 

Förankring i kursplanens syfte
 • Vi arbetar med att utveckla förmågan att reflektera och analysera över värderingar, demokratiska beslut, omsorg om människor, djur och miljö.
 • Förmågan att uttrycka hur vi känner inför varandra, visa hänsyn och respekt för varandra.

 

Centralt innehåll från kursplanen
 • Normer och regler i elevens närmiljö.
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, t.ex gott och ont, orätt och rätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?
 • Genom lek vill vi tillsammans utveckla goda relationer för de äldsta och yngsta eleverna på Mellangården. Genom våra möten och samtal ökar respekten för varandra och genom det förhindras att någon utsätts för kränkande behandling. Vi bryr oss om och visar varandra respekt.
 • Under två veckor kommer eleverna i Saturnus att hålla rastlekar för eleverna i Pluto. Denna aktivitet stöttas av pedagog från Saturnus och till viss del av pedagog från Pluto. Eleverna kommer att planera upp lekar och öva på att genomföra dessa. Lekarna kommer att genomföras varje dag av ca fyra elever från Saturnus. Eleverna i Pluto kommer i förväg att få information om vilka lekar som kommer att genomföras. På så sätt förbereds de  yngre eleverna på bästa sätt. 

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
 • Efter genomförd lek utvärderar dagens lek tillsammans i klassrummet. 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet
 • Genom att skapa goda relationer samt arbeta åldersöverskridande vill vi visa vikten av att vara en god förebild för de yngre eleverna. Detta är något vi ser gynnar alla då vi genom lekens värld skapar goda stunder för gemenskap och förebygga att någon utsätts för kränkande behandling. 

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Vi vill vara en plats som genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt, en vördnad och respekt för livet och ett uppskattande av olikheter, att var och en blir sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, våga ta risker, växa och utvecklas.