RE/ Etik & Moral

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Åsa Grath

 

När, under vilka veckor?

V.46-51

 

Vad?

 

Frågeställning och följdfrågor

Vad är skillnaden på Religion och Livsåskådning? 

Vad är etik och moral? 

Vad innebär pliktetik och konsekvensetik? 

Var Kamikazepiloterna mördare eller hjältar? 

Hur tänker och resonerar jag i olika etiska dilemman? 

Hur påverkas jag och andra av vardagliga dilemman, historiskt som nutid?

Hur ser våra fem världsreligioner på begreppen: Kärlek, Döden, Gott & Ont samt Lycka? 

Hur ser en ateist på begreppen: Kärlek, Döden, Gott & Ont samt Lycka?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

 

Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning.

 

Centralt innehåll från kursplanen

Religioner och andra livsåskådningar

  • Begreppen religion och livsåskådning.

 

Identitet och livsfrågor

  • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

 

Etik

  • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Temat är uppdelat i två delar. Den första delen handlar om Etik och Moral. Den andra handlar om hur våra världsreligioner samt ateismen ser på olika begrepp. 

Del 1: 

Vi kommer att ha genomgångar och presentationer, samtal och diskussioner kring religion, livsåskådning, etik och moral. Under resans gång kommer vi även att resonera, diskutera, analysera samt värdera olika etiska begrepp och dilemman. Du kommer att ställas inför olika etiska begrepp och dilemman där du behöver diskutera, resonera och värdera för att sedan komma fram till en slutsats där du samtidigt gör en värdering och sedan tar ställning för något. 

 

Del 2: 

Vi kommer att titta på hur våra 5 världsreligioner samt ateismen resonerar kring följande begrepp: Kärlek, Död, Lycka samt Gott & Ont. Tillsammans utforskar vi de olika delarna i grupper och redovisar sedan för varandra. 

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning sker löpande genom de uppgifter vi gör i klassrummet. Centralt är ditt deltagande i våra gruppdiskussioner där du förväntas delta aktivt genom att dela med dig av dina tankar och slutsatser. 

 

I slutet av temat kommer du också att få ett hemprov där du själv ska ta ställning till olika etiska principer och dilemman. Hur ser du själv på de begrepp vi tittat på och vilka ställningstagande tar du? Vilken/vilka livsåskådningar ligger dig närmast? 

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.