Samband och förändring (procent)

Ansvarig/Ansvariga lärare: Madelene Larsson

När, under vilka veckor? v 19-23 + 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

•När behöver vi procent och vad är det?
•Vad menas med procentuell förändring?
•Hur använder vi oss av procent i vardagen?
•Hur kan vi beskriva samband på andra sätt?
•Hur använder vi oss av ett koordinatsystem?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

• kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
•kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
•kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte

•formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
•använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
•välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
•föra och följa matematiska resonemang
•använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll från kursplanen

•Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
•Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden
•Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Matris-Procentforandring-och-samband

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Under första delen av tiden kommer jag att hålla vissa genomgångar där vi behandlar centrala begrepp inom området. Det blir en del tid till eget räknande och fördjupning. Vi kommer försöka koppla så mycket som möjligt till vardagsproblem.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Inlämning av olika läxuppgifter + läxförhör. Aktivt jobb under lektionstid eftersom det du ständigt har möjlighet att visa dina kunskaper. Inlämningsuppgift.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Facit övningsblad

v 18 

T0rsdag (MG) + Fredag (MR)
Repetition av grunderna i procenträkning. Uppfräschning av tidigare kunskaper (år 7)

Filmer om triangeln för de olika delarna i procent: procentfilmen, 

Därefter kan ni repetera grunderna på följande övningsblad:

Grundkurs procent, Facit – procent

Övningsblad – Procent 1, Övningsblad – Procent 2, Övningsblad – Procent 3, Övningsblad – Procent 4, Facit Övningsblad

v 19

Måndag (MG) + Tisdag (MR)
Procent och promille, i boken s 134-137 + extra ÖB

Extra övningsblad: Övningsblad 4.1 A-4.1CÖvningsblad 4.1D

v 20

Fredag (MG) + (MR)
Vi skapar egna problemlösninguppgifter utifrån annonser/reklamblad på olika nivåer och tränar på att lösa våra egna problem.

v 21

Måndag (MG) + (MR)
Vi filar på våra problemlösningsuppgifter i början av lektionen. Därefter byter vi problem med varandra, löser varandras problem och ger varandra respons i form av ”Two stars and a wish”

Provgenomgång – algebra kap 2

Tisdag/Torsdag (MG) + (MR)
Introduktion av förändringsfaktor. Vad är det och hur kan det effektivisera våra uträkningar? Träning två och två på Övningsblad 4.2
Film om förändringsfaktor (grunderna)
Film om förändringsfaktor (fortsättning)

Fredag (MR) : Vi börjar med att klura på ett areaproblem tillsammans. Därefter jobbar vi med en parvis aktivitet om förändringsfaktor och sedan blir det lite tid för eget jobb i boken på s.138-141.

v 22 

Matten utgår pga andra aktiviteter.

v 23

Måndag (MG): Vi börjar med att klura på ett areaproblem tillsammans. Vi tittar även på en ”ny” triangel där förändringsfaktorn ingår. Därefter jobbar vi med övningsuppgifter i kunskapsmatrisen samt  eget jobb i boken på s.138-141.

Tisdag (MR) + Torsdag (MG)

 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

•Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
•Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
•Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna – nämn två saker som varit bra och ngt som behöver utvecklas.