Sannolikhet och Statistik

Ansvarig/Ansvariga: Sandra Hamn

När, under vilka veckor? 10-12

Vad?

Sannolikhet och statistik

Frågeställning (och följdfrågor):

Hur kan vi göra en undersökning?

Vad kan vara intressant för oss att ta reda på?

Hur kan vi samla in och sortera data från våra undersökningar?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Undervisningen ska bidra till att eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt kunna beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Sannolikhet och statistik

Eleverna ska kunna genomföra enkla undersökningar. De ska kunna sortera och sammanställa data i enkla tabeller och diagram.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta i par med att titta på olika undersökningar, där vi läser av de olika tabellerna och diagram.

Vi genomför egna undersökningar i par där vi tillsammans dokumenterar vad vi undersöker samt vilket resultat vi fick genom att föra in dessa i tabeller. Vi kommer att arbeta med aktuellt kapitel i “Nya matteboken”.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleverna kommer att redovisa deras undersökningar genom de tabeller och diagram samt den tillhörande text där de förklarar vad de undersökt samt även reflekterar kring svaret.

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v. 10

Vi samtalar om diagram och ser på olika typer av undrsökningar.

Vi genomför egna undersökningar där eleverna får gå ut och fråga lärare och elever.

v. 11

Vi sammanställer resultaten av våra undersökningar.

(Vi bjuder in Jon och hör efter om han kan visa oss hur vi för in vår data i dator-programmet Numbers).

v. 12

Vi redovisar våra undersökningar för klassen.

 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

De föräldrar och elever som tar del av våra undersökningar.

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Eleverna får möjlighet att utifrån sina egna funderingar och frågeställningar kunna skapa sig en bild av hur deras omgivning ställer sig i de olika frågorna.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Kreativitet, nyfikenhet, engagemang och vilja är några av de nyckelord som utgör själva motorn i detta arbetssätt.

Utvärdering

 

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer: