Sex och samlevnad

Ansvarig/Ansvariga lärare: Daniel

När, under vilka veckor? 2-8

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad kallar vi de olika kroppsdelarna som är viktiga när det kommer till reproduktion.
 • Hur ser puberteten ut för respektive kön?
 • Hur blir ett barn till?
 • Homosexualitet, heterosexualitet, transsexualitet-identitet
 • Vad är kärlek? Kan man bli kär i vem som helst? Vad är menas med normer?
 • Hur kan man säga nej på ett bra sätt.
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
Förankring i kursplanens syfte
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
 • Tolkning och granskning av informationen koppling till biologin, tex faktatexter och tidningsartiklar.
Centralt innehåll från kursplanen
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
 • Tolkning och granskning av informationen koppling till biologin, tex faktatexter och tidningsartiklar.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
 • enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Gruppuppgifter, diskussioner, faktainsamling, praktiska undersökningar, se på filmer, ”föreläsningar” av läraren.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Skriftligt prov, Redovisning av praktisk undersökning, Faktatext, Muntligt deltagande i diskussioner och argumentationer.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Klicka nedan för att se över keynote som används i undervisningen

Keynote Sex och samlevnad pdf

v.2 Vad ska vi lära oss och varför?
Livet, celler -> könsceller
Introduktion av anatomin med fokus på könsorganen

v.3 Menscykeln och kartlägga begreppen vi hört och till viss mån lärt oss

v.4 Undersökning av mensskydd

v.5 Begreppsfokus

v.6 Nytt liv – Samband, perspektiv kring abort/graviditeter

v.7  Puberteten

v.8 Puberteten

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Att ha kunskap om ens egna biologiska kropp och hur den utvecklas är en nödvändighet för att hjälpa en själv till att påverka sitt eget välbefinnande. Att det ska inkluderas i undervisningen ses idag som uppenbart då det bidrar stöttar elevers skapande av egen identitet och medvetenhet.

 

”Sexualundervisning är nödvändigt för att unga människor ska kunna förstå sig själva bättre och göra informerade val när det gäller sex och samlevnad. Men också för att motverka myter och felaktiga föreställningar om sexualitet. Bra sexualundervisning syftar också till att förebygga sexuella trakasserier, sexuellt våld, diskriminering av hbt-personer eller personer som lever med hiv och aids.” (RFSU, 2017)

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.