Skogen

Skogen

Ämne: Biologi
Årskurs:
4
Ansvarig:
Sofia Landberg
När: 
v. 10-14

Varför?

Undervisningen i biologi ska väcka nyfikenhet, dels om sig själv med även om sin omvärld. Vi tar denna gång avstamp i vår nära omvärld – skogen. 

Här på Lemshaga har vi skogen in på knuten och skogen är en del av vår vardag. Tillsammans ska vi få en djupare förståelse för skogens, djurens och växternas olika processer samt deras betydelse för oss människor. 

Vad? 

Vi kommer bland annat att titta närmare på:

  • Ekosystemens uppbyggnad
  • Skogens växtlighet samt fotosyntes och cellandning
  • Skogens djur, såväl rovdjur som bytesdjur och näringskedjor

Hur?

  • Gemensam läsning av texter
  • Fylla i rätt ord i lucktexter
  • Titta på filmer och serier
  • Rita bilder
  • Skriva texter
  • Laborationer
  • Undersöka och observera ute i naturen

 

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum
Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

Tid – Tid att tänka och reflektera ges kontinuerligt under alla delar av arbetet.  

Möjligheter – Genom de olika arbetsmetoderna ges eleverna möjlighet till tänkande och förståelse. 

Förväntningar – Genom att bygga en undervisning där allas tankar lyfts och premieras förmedlas en förväntning på att alla deltar i tänkandet.

Rutiner – En av de rutiner som kontinuerligt äger rum är bland annat Think – pair – share. 

Interaktion – Eleverna tar del av varandras tänkande kontinuerligt under hela processen, dels i minde arbetsgrupper men även i den stora gruppen. 

Miljö – Under arbetets gång kommer vi dokumentera vårt tänkande i klassrummet samt ta hjälp av Lemshagas fysiska närmiljö. 

Språk – Läraren sätter ord på elevens tänkande genom att upprepa elevens tankar och ställa följdfrågor som syftar till att utmana tänkandet ännu lite till. 

Modellering – Läraren ”tänker högt” och ställer frågor för att synliggöra centrala aspekter eller för att inspirera tänkandet.