Spel

Ansvarig lärare: Ayla Lind

Vad?

Skapa spel till de egna rasterna på skolan.

Hur?

Använda tidigare kunskaper, lära sig pelarborrmaskinen och kombinera olika tekniker och material.

Vi startar med att tälja eftersom det finns en lång hantverkstradititon kring kniven och skärande verktyg samt att spelpjäser i många generationer har skapats för hand med just kniv.

Varför?

Spelen ska följa med klassen och användas även högre upp i åldrarna för att utöka utbudet av rastaktiviteter och uppmuntra till samspel och samverkan i gruppen.

 

Planering

Lektion 1 vart kommer materialet ifrån?

Vad händer från att träden står i skogen tills de kommer till slöjdsalen?

Hur fungerar en skogsmaskin som skördar skog? https://www.youtube.com/watch?v=uzcvmNJCllo

Hur fungerar timmerbilar och sågverk? https://www.youtube.com/watch?v=Tu0mVasjgKo

Vi går ut i skogen, i ett skogsvårdsområde där vi fått okej att hämta material. Eleverna får själva ”vara skogsmaskiner och timmertransport” hem till skolan. Materialet är sly av unga löv och barrträd vid Kvarnsjön där JM just nu genomför gallring i skogsvårdssyfte.

 

Lektion 2  Tälja i färskt trä

Grundläggande handgrepp och tekniker för att skala en färsk bit och börja forma den.

Lektion 3 Tälja i torrt trä

Forma en fyrkantig bit till olika rundare former på ett säkert sätt och med precision.

Lektion 4 Tälja i torrt trä

Mer avancerade handgrepp och tekniker för att skapa olika geometriska former i trä med täljkniv. Öva på att bemästra teknikerna på ett säkert sätt.

 

Lektion 5 Tankesmedja

Vi bygger en kultur av gemensamt tänkande och skapar tillsammans en bank med idéer inför fortsatt arbete med spel. Eleverna utmanas i att tänka själva, i mindre grupper och sen alla tillsammans för att med egna och andras idéer utveckla sitt eget och andras tänkande.

Lektion 6 Planera och påbörja arbetet med egna spel

Skiss och en enklare förklaring kring spelets utseende och funktion. Välj material och ta reda på vilka verktyg och maskiner du kommer behöva använda samt hur de används på ett säkert sätt.

Lektion 7-9 Eget arbete

Driv arbetet framåt på egen hand.

Lektion 10 Utvärdering

Visa upp spelen för gruppen, presentera både arbetet och resultatet kort muntligt.

 

 

Utvärdering

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp

Kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

Kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner

Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt

Tolkar slöjdföremålets uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material

Kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgånget arbete i slöjden

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet

 

Centralt innehåll från kursplanen

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Slöjden i samhället

 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder.

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

Utvärdering och dokumentation