Tälja vt18

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Ayla Lannestedt

 

När, under vilka veckor?

v.14-18

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är en kniv? Vilka delar finns det på kniven och hur fungerar de?

Säkerhet, regler och lagar kring knivar, vad finns och varför?

Hur gör man när man täljer och vad händer när kniven skär in i träet?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

Förankring i kursplanens syfte:

Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor



Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/slojd

Ur Lgr 11:

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att;

I slöjdundervisningen:

Vad eleverna förväntas kunna utifrån läroplanens text och hur vi kopplar läroplanen till verksamheten;

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker, Du ska kunna välja en kniv som är anpassad till dig och det du kan om att tälja (tex välja en kniv med tydlig parerstång om du är ovan) och kniven ska passa till din hand.

Du ska veta hur en säker kniv ser ut och hur du hanterar kniven på ett säkert sätt så att varken du eller andra skadar sig eller så att kniven riskerar att gå sönder.

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter, Du ska kunna välja en träbit som du klarar av att tälja på med rätt storlek och längd för dig.

Och du ska kunna se och välja en pinne med eller utan kvistar beroende på din förmåga att tälja så att du inte behöver byta pinne och slösa material under tiden du arbetar.

Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och Du ska kunna förklara hur och var du håller i kniven med hjälp av orden handtag, egg och parerstång.

Du ska kunna förklara hur du gör för att tälja och diskutera varför det går bra eller mindre bra beroende på hur du vinklar kniven mot träet.

Du ska kunna förklara varför man täljer ifrån sig, siktar mot golvet och inte riktar kniven mot någon annan.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Här förtydligas vilka grundkrav som ställs på eleverna när vi arbetar med att tälja. Alla ska få förutsättningarna för att nå nivå 1 under lektionstiden i slöjd.

Genom tabellen kan eleverna själva se och bedöma sina kunskaper och utvecklade färdigheter. Vill man fortsätta utveckla sin hantverksteknik ger nivåindelningen eleverna möjlighet att själva se veta vilka vidare kunskaper de ska sträva mot genom att läsa i tabellen nedan.

TÄLJA nivå 1 nivå 2 nivå 3
Ur matrisen:

Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och fungerande sätt

Kan hålla i en kniv på ett säkert sätt och följa de regler som finns kring att tälja. Visar tydligt att du känner till flera av säkerhetsreglerna och använder dig av dem i ditt arbete. Tex. väljer själv en säker täljriktning, är rädd om kniven och övriga runt omkring dig. Du följer alltid de uppsatta säkerhetsreglerna och är en god förebild för andra i salen.

Du kan diskutera varför säkerhetsreglerna finns och motivera varför man ska följa dem.

Ur matrisen:

Kan på ett enkelt sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner

Kan tälja bort trä i ett förberett material och ändra träbitens form på något sätt. Du kan tälja bort trä och forma en träbit på flera sätt, ex. spets och rundade längder. Du har utvecklat en teknik när du täljer som gör att du arbetar säkert och effektivt. Du uppnår de resultat du själv har satt upp som mål när det kommer till träpinnens olika former och storlek.
Ur matrisen:

Kan ge omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Kan på ett enkelt sätt förklara hur ditt arbete går och vad du tycker både om verktyget, din egen arbetsinsats och resultatet.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgång av knivens delar, säkerhet i och utanför slöjdsalen.

Teknikgenomgång och förevisning av läraren.

Arbeta i ett förberett torrt material med täljknivar med parerstång. Eleverna ska först forma en spets i ena änden av träbiten och sen forma resten av biten till en cylinder. Slutprodukten ska påminna om en stor penna.

Genomgång av olika sätt att dekorera eller färgsätta penna med olika material och tekniker.

Dekorerar eller färgsätta ”pennan” på en eller flera olika metoder.

Pennans historia presenteras och diskuteras ur ett utbildnings- och nyttoperspektiv. Vi diskuterar även hur pennor kan se ut för att vilja användas och locka till lärande och användning.

Projektet avslutas med att eleverna får tälja ett grillspett utomhus som vid samma tillfälle ska användas för att grilla något gott på över öppen eld där spån från täljningen inomhus används för att tända elden. Vill man testa en späntkniv med två handtag kommer det att ges tillfälle för detta då.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleverna dokumenterar själva säkerhet och knivens delar i sin träslöjdsbok. Den färdiga ”pennan” kommer att utvärderas av eleverna själva med fokus på säkerhet, teknik och idéutvecklingen samt pennans estetiska uttryck. Pennan kommer även att förevisas i skolan.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Lektion 1 Uppstart med säkerhet, knivens delar och teknikgenomgång. Alla börjar tälja på en förberedd bit av torrt trä.

Lektion 2 Repetera säkerheten, fortsätta tälja. Eleverna får i högre grad visa att de själva behärskar och kan följa säkerhetsreglerna på egen hand. Vissa övar tekniker för att tälja bort små små spån, antingen för att skapa specifika former eller för att tälja bort hårdare partier i träbiten, så som kvistar.

Vi tittar även på slipmaskinen som läraren använder för att slipa knivarna så de är vassa och ändamålsenliga. En viktig del i att förstå hur kniven fungerar är att förstå hur den skapas och underhålls. Det ökar respekten för verktyget och eleverna är mer måna om att vara varsamma när hela processen runt att de täljer är känd för dem.

Lektion 3 Eleverna ska använda sin planering för dekorationen av pennan och genomföra den med vald teknik. Även eklövet från det tidigare arbetsområdet ska färgsättas eller dekoreras under lektionen.

 Lektion 4 Tälja grillspett i färskt trä, elda och grilla något gott utomhus på slöjdlektionen.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Eleverna som gått på fritids på Lemshaga i åk1-3 har fått möjlighet att påbörja teknikövningen att tälja genom att använda potatisskalare för att forma färskt trä.
Kniven är ett vardagligt och traditionellt viktigt verktyg som eleverna ska känna till både ur ett användnings- men även säkerhetsperspektiv. Det finns förändringar i samhället som gör att eleverna kan få fel uppfattning om vad den används till och hur den används.

Får de tidigt lära sig att ha respekt för verktyget och hantera det korrekt som ett verktyg är sannolikheten att det används som ett vapen mindre. Det är en samhällsnytta i att kunna hantera kniven som ett verktyg och motverka användandet av knivar som vapen.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Lemshaga värnar om att föra vidare kulturella och traditionsenliga tekniker samtidigt som vi är den del av dagens samhällsutveckling. Kniven och hanteringen av den är en sådan viktig del av både vår historia och samtid.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:

Säkerheten har fungerat exceptionellt bra, inga skador, ingen lek eller osäker hantering med knivarna. 
Det var väldigt positivt att den bit vi övade tekniken att tälja på blev en färdig slutprodukt som skulle få en tydlig form som eleverna kände till (penna) men där de kunde applicera sin egen fantasi och sitt estetiska uttryck i både form och färg.                       Alla har dessutom gjort en plan för sin dekoration som de har följt på ett jättebra sätt.

Det som skulle behöva utvecklas är vassare och mer välvårdade knivar.

Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Vad kan vi fortsätta tälja? Eleverna har varit väldigt intresserade och skulle vilja göra fler saker med hjälp av täljknivar.


Eventuell pedagogisk dokumentation: