Snö, is och vattnets olika faser.

No /Ma – åk 3 – Snö, is och vattnets olika faser

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Sandra Hamn

När, under vilka veckor?

v.2 – v.5

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vi repeterar vattnets kretslopp och funderar kring:

Hur fungerar vattnets kretslopp på vintern?

Var kommer snön ifrån?

Varför är det vinter och kallt i Sverige samtidigt som det är varm någon annanstans?

Vad händer när vatten blir kallt?

Vad händer när vatten blir varmt?

Vad består vatten av?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.

Förankring i kursplanens syfte:

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Eleven kan berätta om och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att göra olika labbar och experiment med vatten, snö och is.

Vi ska dramatisera vattendroppars rörelser på olika platser och i olika stadier i kretsloppet tillsammans i klassrummet.

Vi kommer att se på film från ne.se.

Vi kommer att ställa hypoteser, göra antaganden och dokumentera resultaten av olika experiment.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning kommer att ske under arbetets gång. I och med och genom diskussioner,  ställningstaganden och tankar kring olika frågeställningar kommer elevernas kunskaper att bedömas.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v.2-3

Repetition: vattnets kretslopp.

Eleverna för enskilt redogöra på ett papper vad de kommer ihåg från åk2. Rita och skriv.

Eventuellt se film från ur.se

Samtal om snö/regn.

Vad händer med vattnets kretslopp på vintern?

Experiment med kokande vatten och -10grader ute, vad händer och vilken del av vattnets kretslopp är det?

Vi tittar på programmet “Badsmart” på ur.se och får lära oss om isvett och islivräddning.

 

v.3-5

Fakta om vatten. Vad är en kemisk förening?

Dramatisera vattnets olika faser i klassrummet.

Experiment med vatten.

Bygga islyktor.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Lemshagasjön och naturliga isar så väl som vädret under vintern är så påtagliga för eleverna eftersom de lever mitt i dem att de vill förstå sin omvärld och kunna hantera den.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.