Demokrati och inför valet 2022

Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik Bohjort och Fredrik Pettersson 

När, under vilka veckor? 16 – 22

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
Eleven ska kunna:
 • Vad är demokrati?

  Vilka är demokratins grunder? (grundlagar, rättigheter, frihet, partifrihet, 

  Vilka är inblandade i demokratin? (befolkning, partier, media) 

  Vilka hot finns det mot demokratin? (orättvisor, kriser)

  Vilken roll har media i en demokrati? (granskande journalistik) 

  Vad gör en Influenser och hur påverkar de människor & demokratin?

  Vad skulle hända om den statliga media togs bort.

  Hur styrs Sverige? (riksdagsnivå) 

  Vad gör riksdagen?

  Vad gör regeringen?

  Politiska partier utifrån ideologier (höger/vänsterskalan)

  Vad blir svårt i en diktatur om du är journalist eller politiker?

  Vilka likheter och skillnader finns mellan demokrati och diktatur?

  Vilka likheter och skillnader finns mellan regering och Riksdag?

  Vilka likheter och skillnader finns mellan en influenser och en nyhetstidning?

  Vilken av medias uppgifter tänker du är viktigast i en demokrati?

  Vilken ideologi tänker du bygger den starkaste demokratin?

  Vilken ideologi tänker du är starkast i Sverige?

  Vem har mest makt i Sverige?

  Riksdag och regering å ena sidan och Media å andra sidan

  Vad är grunden och vad bär upp dessa?

  (Grundlagarna)

   

  Vilka likheter och skillnader finns mellan en demokrati och diktatur

  Vad skulle konsekvenserna bli om det fanns färre partier i Sverige?

 

 

Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Förklara orsaker och samband Kan föra enkla resonemang om orsaker och samband. Kan föra utvecklade resonemang om orsaker och samband. Kan föra välutvecklade resonemang om orsaker och samband.
Konsekvenser Kan föra enkla resonemang om konsekvenser. Kan föra utvecklade resonemang om konsekvenser. Kan föra välutvecklade resonemang om konsekvenser.
Perspektiv Kan utgå från några givna perspektiv. Kan utgå från flera givna perspektiv. Kan utgå från dolda perspektiv.
Jämförelser Kan göra enkla jämförelser om likheter eller skillnader. Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader. Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader mellan givna och dolda saker.
Slutsats/kärna: Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda slutsatser. Kan redogöra för utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser. Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda slutsatser.
Kan redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Kan redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Begrepp och modeller Kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.16 – Uppstart demokrati.
Kreativ jakt.
Influencers funktion i en demokrati. Makt i en demokrati. Möjligheten till att ge förslag (som kan förändra)
Medias roll!
Grundlagarna kopplat till media.

V.17 – Grundlagarna kopplat till media.
Media i diktatur
Intro modellen
Statschefen i Sv jfr med Fra
Start som influenser – första uppdraget

V.18 – Ideologier & Riksdagen

V.19 – Beslut i Riksdagen + Regeringen & myndigheter

V.20 – Diktatur

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Inför valet hösten 2022 kommer vi tillsammans lyfta vår förståelse och kunskap kring demokratin, des grunder och hur den fungerar.
Detta kommer avslutas med att skolan deltar i ”skolvalet 2022”

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.