Demokrati och valet

Ansvarig/Ansvariga: Marie Moberg, Karoline Wallbeck- Hallgren
När, under vilka veckor? V.35-38

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad betyder det att leva i en demokrati? Hur kan det vara annars?
Hur ser det ut i vår egen grupp? Vad händer beroende av vem som bestämmer?

 

Vad är det som är viktigt för oss när vi ska välja ett parti som ska leda Sverige? Hur kan vi ta reda på mer om de olika partierna och vad de vill?
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.
 • utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer
 • se samhällsfrågor ur olika perspektiv.
 • utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.
 • ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.
 • eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.
 • utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar.Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. Eleven kan också söka information om samhälletHur?

Hur ska vi arbeta?

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi använder oss av en reflektionsbok där eleverna får uttryck sina tankar och motivera sina svar.
Genom deltagande i samtal och samarbetet i gruppen.Tidsplan, när ska vi göra vad?:

V.35

Överenskommelse i klassrummet: ”så här vill vi h a det i klassrummet”
– Sammanställ vad grupperna kommit fram till och skapa en tillsammans.
– Ställ frågan: Vem bestämmer?
– Se UR-programmet ”Vem bestämmer? – Om att röstar om allt” Uranus grön. ”Om dktaturer” Uranus röd.
– Stanna upp och reflektera hur man kan göra. Samtala om vad som hände på filmen. Är rösta rättvist?

 

V.36
Vad är demokrati?
– Samtala om filmen ”Vem bestämmer? – Om alla röstar om allt”, då den berättat lite om vad demokrati är.
– Hur fungerar det i Sverige? Vilka får rösta? Vilka bestämmer?

 

Vi tar reda på vad demokrati betyder. Vi tittar på Ur. programmet ”Vem bestämmer?”. Vi samtalar om vad det betyder.
Eleverna får reflektera över ämnet i sin reflektionsbok. 

V.37
Vi tittar på ”Vem bestämmer”
Samtala om fimen.
Vi får alla beskriva något som vi tycker är viktigt för oss. Vi röstar fram vad vi vill demonstrera för eller emot.
Vi målar skylar och går ut på gården och demonstrerar för att känna hur det känns. Vi fick en del publik vilket var kul.
Vi pratar om vilka partier vi känner till. Vilka symboler har de? Vem är partiledare för partiet?
Vi tittar på filmen ”Familjen räv och valet” som handlar om hur det går till att rösta.
Vi skapar egna partier:
Detta ska finnas med: Namn, partiledare, symbol, Vad partiet står för, Varför vi ska välja just det partiet.
V.38
Vi fortsätter arbeta med våra partier.
Vi skapar egna valblanketter och genomför ett val.
Vi räknar ihop rösterna och utser ett vinnande parti.
Vi pratar om hur det gick i vårt svenska val.
V.39
Vi tittar på ett avsnitt ur ”Vem bestämmer”. Det handlar om att alla bestämmer. Vi spelar spel och tränar oss i hur det går till när alla ska vara med och bestämma.

 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?Varför?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Vi arbetar med detta i samband med valet 2014. Vi arbetar medvetet med demokratibegreppen för att reflektera över vår egen vardag.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi ser gruppen som en viktig del i elevernas subjektskapande och utveckling. Genom samtal och dialog skapar vi förståelse för varandras olikheter och syn på olika livsfrågor. Vi vill att alla ska få möjlighet att uttrycka sina tankar och att eleverna får ta del av olika uttrycksformer.