Det goda livet och starten på 3 religioner

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

  • Vad är det viktiga i ditt liv!
  • Vad är det en religion innehåller för att det ska kallas för en religion?
  • Är dygder något du lever efter?
  • Vad skiljer din syn på hur världen kom till med hur tidiga judar, kristna och muslimer såg på denna fråga?
  • Vilken funktion kan skapelsemyter ha för troende idag?
  • Vilka är de gemensamma personerna som anses heliga för judar, kristna och muslimer och varför är det heliga?
  • Hur kan historien förklara att vissa platser anses heliga idag för judar, kristna och muslimer?

Övergripande mål från LGR11 2.2   (för läraren)

• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
=> viktigt i detta område är att vi lägger grunden för en förståelse för at religion är något som är viktigt, på riktigt och synnerligen personligt. Dels börjar vi med att alla får synliggöra sina egna föreställningar och sedan ser vi andras tro i ljustet av detta. Dvs något som man värdera högt och är mycket rädd om. Med detta som grund kan vi sedan studera religioner med en respekt som behövs när man sedan kan behöva vara kritisk.

Förankring i kursplanens syfte (vilka förmågor vi övar på)

Från läroplanen (för läraren):

För eleven: (förmågor vi övar)
=>Vi övar att se och beskriva samband mellan centrala tankegångar, heliga skrifter och konkreta religiösa handlingar  inom religionerna.
=> Vi övar att jämföra inom och mellan olika religioner för att se likheter och skillnader.
=> Vi övar på att se orsakerna till att religioner förändras i olika samhällen och varför samhällen ändras av religionen.
=>Vi övar på att
 beskriva hur livsfrågor ex gott och ont skildras i olika sammanhang och detta ur olika perspektiv.
=>Vi övar på att resonera sig fram till slutsatser i form av t ex förslag eller ståndpunkter.
=> Vi övar på att förstå och använda sig av viktiga religiösa begrepp

Centralt innehåll från kursplanen (som elever ska få med sig)

=> Förklara viktiga delar som religioner består av.
=> Förklara skillnaden mellan monoteism och polyteism med exempel.
=> Förklara vad som menas med dygd och dygdetik och hur detta har samband med synen på ett gott liv. (dödssynder och kardinaldygder)
=> Förklara vilka de heliga skrifterna är för judar och vilka huvudbudskap dessa kan sägas förmedla (Torah, Tanak, den ende guden, vikten av att hålla förbuden, gud som vill ha nytt förbund med människorna)
=> Beskriva skapelsen enligt Gamla testamentet och visa på budskap som denna myt vill ge (Guds makt, vilodagen, sabbat).
=> Förklara orsaken till att Abraham och Mose är viktiga för judar, kristna och muslimer. (stamfar, förbund, omskärelse, religionsgrundare, heligt land Kaanans land)
=> Visa på konsekvenser av det förbund som Mose slöt med gud. (10 budord, Torah,  förbund, religionsgrundare)
=> Jämföra de lagar som Mose fick av gud med de lagar vi har i Sverige idag och se orsaker till skillnader och likheter.
=> Visa på samband mellan historien och olika judiska högtider (omskärelsen, pesach (påsk),

Text från läroplanen: (som förklarar vad läraren ska lyfta fram)

Religion:

Del 1 GT – abrahamitiska rel + etik
* Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
* Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
* Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
* Huvuddragen i världsreligionernas historia.
* Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid forman- det av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
* Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur ska vi arbeta? (med länkar till dokumentärer + sidor)

Vi kommer starta med att på olika sätt diskutera vad som är viktigt i våra egna liv för att skapa förståelse för att det finns saker som man kan anse vara viktiga i livet. Utifrån detta kan det vara lättare att förstå att andra har saker som de anser viktiga i sina liv. Härifrån ger vi oss in i att studera dygder och etik som finns kopplade till dessa.
Sedan är det dags att bege oss till tidernas begynnelse för att sedan plocka upp centrala händelse och personer i de religioner som vi känner som Judendom, Kristendom och Islam.
Material:

Sammanstallning Det goda livet och starten pa 3 religioner

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
v.3 Intro det vi värdera och värdesätter själva
v.4 Dödssynder & Dygder
v.5 Böckerna Bibeln & Tanak
v.6 Skapelsen + namngeografi
v.7 Abraham & Mose + kartanalys
v.8 Mose + analys 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi lägger grunden för allt jobb i religion dels genom att själv få reflektera över vad man värdesätter och tänker är viktigt och dels ser vilka grunder en religion har. Därifrån tar vi oss till Bibeln och får förståelse för vem denna är viktig för och hur denna ger starten på 3 religioner. Vi får med oss skapelsemyten och förståelse för varför Abraham och Mose är centrala och viktiga personer inom de Abrahamitiska religionerna.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi bygger på elevernas egna tankar om vad som är viktigt för att sedan kunna jämföra detta med hur andra tänker om de stora frågorna i livet.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.