Forntiden

Forntiden i Saturnus

Ansvarig/Ansvariga lärare: Cecilia Högsveden-East och Sara Sandström

När, under vilka veckor?
v 3 och fram till sommarlovet

Vad?
Vi arbetar med och utforskar Forntiden

Frågeställning (och följdfrågor):
Vad är forntiden och hur har historikerna valt att dela in den?
(istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern)

Hur kan vi se spår av istiden i vår närmiljö?
Hur kan vi se spår av stenåldern/bronsåldern och järnåldern i vår närmiljö?
Vad är arkeologi?

Övergripande mål från LGR11 2.2:
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser. Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap. Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:
Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

(gärna med förklaringar då det behövs för att eleverna ska förstå):
Eleven kan undersöka hemortens historia och ge exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och skildringar.
Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Hur?

(Här förväntas eleverna genom dialog få vara med och påverka)
Hur ska vi arbeta?
Vi undersöker och utforskar. Vi bjuder in experter som kan svara på våra frågor. Vi samarbetar med Hembygdsföreningen på Ingarö kring gamla ting och Ingarös historia. Planering och utvärdering sker kontinuerligt. Vi utforskar vår miljö t ex under friluftslivslektioner.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Vi använder oss av lärobokstexter, ser på filmer, gör exkursioner, arbetar praktiskt-estetiskt på olika sätt samt besöker historiska museet i slutet av terminen.
Bedömning och redovisning sker kontinuerligt under arbetet genom samlingar, undersökningar och reflektion samt dokumentation i elevernas projektböcker.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:
v 3 Vi börjar med att prata om att historikerna har valt att dela in historien i olika perioder utifrån arkeologiska fynd. Vi pratar om istiden och om spår från istiden, läser lärobokstext och ser på filmen “Sveriges historia Stenåldern” /youtube
v 4 Vi skriver en gemensam faktatext om istiden och ritar bilder med
spår från istiden (rundhäll, isräfflor, jättekast, jättegryta, rullstensås)

Vi tittar på serien “Arkeologens dotter” på UR

Vi arbetar med lera
Bronsåldern:
Vi går till bronsåldersgravarna
Högläsningsbok
Hällristningar
I slutet av terminen besöker vi ett område på Ingarö tillsammans med hembygdsföreningen för att titta närmare på fornlämningar.
Vi besöker Historiska museet.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?
Vi bjuder in experter och delger alla intresserade av våra erfarenheter i våra veckobrev, på föräldramöten mm.

Varför?
Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):
Det känns mycket angeläget att arbeta med historia utifrån den plats där vi befinner oss, den plats där barnen vistas och känner till. Här kan vi gräva fram historien tillsammans på ett mycket nära och verklighetsbaserat sätt. Barnen får ge tips och visa vägen till historien!
Arbetet med forntiden är en fortsättning på och kopplas till vårt projekt om Lemshagas historia.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

(beskriv med egna ord):
Vi låter alla elever få vara med och forma projektet tillsammans. En elevs idé eller fråga kan leda till att vi utforskar något nytt. Alla bidrar till att vi tar nya steg i vårt utforskande. Vi lär känna varandra och våra olikheter berikar oss. Vi fotograferar, antecknar och reflekterar i samband med samlingar och utforskande. Nyfikenhet och lust driver oss framåt!

Utvärdering
Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):
Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Gustavsbergs historia
Stockholms historia
Pedagogisk dokumentation (länkas):