Forntiden

Ansvarig/Ansvariga: Annika Hysing, Mari Österman
När, under vilka veckor? ht-14

 

Vad?

Vad är forntiden?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är forntiden, när var forntiden, hur levde man då, hur såg man ut, hur bodde man, hur klädde man sig, vad åt man och hur fick man mat?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • utveckla förmågan att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar. Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 • Vi söker fakta och historier om forntiden. Vi söker svar på våra frågor.
 • Vi tittar på filmer om forntiden och hur man kan se spår från forntiden i naturen.
 • Anlita ett ”proffs” som kan berätta för oss hur det var och såg ut under forntiden, en förälder i klassen som är arkeolog kommer och berättar om sitt jobb.
 • Läsa fakta texter om forntiden och söka samt plocka ut information som är viktig för vårt arbetsområde.
 • Bygga en modell av en by och en bit av en vägg i naturlig storlek i träslöjden.
 • Göra en stenålderstypisk påse i syslöjd?
 • Göra en utflykt till forntidsgravarna nära Lemshaga med Anita som guide.
 • Skriva en berättande text om en person som levde under forntiden. Berätta ur ett ”jag”-perspektiv om hur det var att leva och hur dagarna såg ut.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Vi läser våra berättande texter för varandra.
 • Vi illustrerar och sammanfattar det vi lärt oss på en tidslinje.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vi arbetar med olika delar parallellt med varandra.

 • Söker fakta
 • Granskar fakta
 • Skriver berättande texter utifrån vår kunskap om forntiden
 • Tittar på filmer
 • Använder slöjden för att få en större förståelse för forntiden
 • Söker svar på våra frågor
 • Göra en tidslinje.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?Varför?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Jag som pedagog är medsökande och vi söker svar på våra frågor tillsammans. Vi använder VT-rutiner för att få syn på vårt tänkande och komma vidare i arbetet.

 

Arbetet blir autentiskt då det direkt berör ditt liv idag, vi samtalar om hur det som hände då har påverkat ditt liv idag.

 

Barnen inspireras att söka fakta, söka svar på sina frågor och blir nyfikna att komma vidare på egen hand.

 

Vi bjuder in föräldrar att komma och medverka och föreläsa för oss.