Hinduismen och Buddhismen

Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik Bohjort

När, under vilka veckor? V.8 – 14

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

=> Hur ser man på livsfrågor inom Hinduismen & Buddismen?
=>Hur påverkar religionen synen på livet? (tankar om livet och ens uppgift som troende)
=>Hur skapas olika religiösa identiteter? (d.v.s kan man säga hur en hindu och buddhist är?)
=>Vilka likheter och skillnader kan man se mellan de olika världsreligionerna? (Jämförelser)
=>Hur är det att leva som Hindu och Buddhist?
=> Vad är målet inom religionerna och hur når man dit? (Vad strävar man efter, olika vägar)

Övergripande mål från LGR11 2.2
* Kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
=> Utifrån denna denna punkt jobbar vi med att diskutera och debattera.
* Kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
=> De 2 världsreligionerna vi har i fokus är viktiga att ha kunskaper om för att kunna förstå den värld vi lever i.
Viktiga begrepp:

Brahman – Världssjälen, Altet
Maya – Illusionen som döljer Brahaman för oss
Daliter – Kastlösa
Dharma – Moraliska lagen eller plikten

Sanatana dharma = Den eviga läran
Brahman = Världssjälen som finns överallt
Atman  = Delar av Brahman i människan
Reinkarnation = Återfödelse
Samsara = Återfödelsens kretslopp
Moksha =  Frälsningen inom hinduismen, att bli befriad från återfödelse, atman blir en del av
Karma  = Människans handlingar som bestämmer om man är på väg mot moksha.
Kastsystem = Ett system som har präglat Indiens samhälle som delar in människor i olika grupper
asket = En som utmanar sin kropp (ex äter ytters lite) för att nå Nirvana
bodhisattva = Upplyst som är kvar i jordelivet
buddha = ”profet” inom Buddhismen
Dalai lama = Buddhisattva i den Tibetanska buddhismen
de fyra ädla sanningarna = Sanningarna om Dukka (lidandet)
den åttafaldiga vägen, lärans hjul
de tre juvelerna = Jag tar min tillflykt till Buddha, Dharma, Sangha
dharma = Regler för hur du ska leva inom Hinduismen
diaspora = Att en folkgrupp lever utanför sitt urspungsområde (Buddhister bor främst utanför Indian)
karma = Summan av dina handlingar
konvertera = Byta religion
legend
mahayana = Gren inom Buddhismen
nirvana = Att sluta återfödas inom Buddhismen
sangha = Buddhistiska gemenskapen
Shangri-La = Dömlandet bortom alla bekymmer
stupa = Tempel
theravada = Gren inom Buddhismen
vajrayana = Gren inom Buddhismen
Tripitaka = Heliga böcker i Buddhismen
 
Förankring i kursplanens syfte
=>Kunna sätta sig in i olika perspektiv i syfte att skapa en starkare förståelse för olika =>livsåskådningar
=>Kunna jämföra olika livsåskådningar
=>Kunna se orsaker och samband mellan olika syn på livet och identiteter
=>Kunna se konsekvenser av att man har en viss livsåskådning och att det finns olika livsåskådningar
=> kunna dra slutsatser kring resonemang om livsåskådningar och dess påverkan och syfte
Centralt innehåll från kursplanen
=>Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
=>Hur religion och andra livsåskådningar kan forma människors identitet och livsstilar.
=>Riter, exempel namngivning och konfirmation, deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
Beskriva, förklara & se generella mönster. Kan beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Kan förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Kan förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Jämförelser (inom och mellan några religioner och andra livs- åskådningar.) Kan göra enkla jämförelser om likheter eller skillnader. Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader. Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader mellan givna och dolda saker.
Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
Förklara orsaker och samband

(hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden)

Kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggd resonemang om orsaker och samband. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.
Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
Beskriva och ta olika

perspektiv (visar hur olika identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar)

Kan enkelt beskriva hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.

och utgå från några givna perspektiv.

Kan utvecklat beskriva hur livsfrågor skildras i olika sammanhang. och kan utgå från flera givna perspektiv. Kan välutvecklat och nyanserat beskriva hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.

och kan utgå från flera givna och dolda perspektiv.

Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
Förslag/slutsats/kärna Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar. Kan redogöra för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar. Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar.
Begrepps- och modellanvändning i religion
Begrepp/modeller Kan använda  begrepp/modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan använda begrepp/modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Kan använda begrepp/modeller på ett väl fungerande sätt.

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Vi utgår från läromedlet NE.
Eleverna är inbjudna till kursen om hinduism och buddism på NE.
https://www.ne.se/världens-religioner/#/utbredning?_k=kx4s3h
Som platform använder vi Google classroom
religion, Hinduism och Buddism, och eventuellt Religion och liv 9 och NE
http://www.ne.se/världens-religioner/#/utbredning?_k=p5euoy
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Analys
Gruppdiskutioner
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.8 – Religion – Hur tänker vi att vi pratar om detta ämne.
Hinduismen – Repetition kring religionens grunder. Hur uppkom den? Synen på livet.
Genomgång – Hinduismens uppkomst, kastsystemet

Del 1:

– Reflektera med sin grupp: Vem kom på kastsystemet den rike eller den fattige?
– Vad innebär kastsystemet (Identifiera gemensamt vad det är och hur det är uppbyggt)?
– Vilka skulle fördelarna kunna vara med kastsystemet? Vilka är nackdelarna?
– Vilka konsekvenser får det att man föds som dahlit?
– Varför är kastsystemet inte förbjudet i Indien?
– Se på hinduismen med normkristiska glasögon – Vad blir era tankar då?

Del 2:

– Frälsningsvägen Yoga – Vilket syfte har yoga?

-Vilken väg till frälsning skulle du ta? Varför?
-Ganges har en viktig roll inom Hinduismen, vad kan vara orsaken till att just floden fått så stor betydelse.

V. 9 – LOV

V.10 – EV…Färdigställa Hinduismen.

Uppgift källkritik Hinduism och resonemangsfrågor

V.11 – Buddhism.

Uppgift:
Resonera med din parkompis kring:
Vissa anser att Buddhismen inte är en religion utan en filosofi. Hur kan det komma sig?
Är Buddhismen en religion för optimister eller pessimister?
Ni tar var sin av riktningarna inom Buddhismen, Hinayana (lilla vagnen) och Mahayana (stora vagnen). Förbered 15 minuter och presentera sedan för varandra (max 5min).

En jämförelse mellan världsreligionerna. Hur är det att leva som ……..? Hur skulle Sverige se ut om vi var……?

uppgift-faktafelet

V.12 – Buddhismen

V.13 – Examination

Hinduism

Buddhism bilspelBuddhism

Hinduismen

Karta över religionerna

Frågor att resonera kring

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.