Humanism, islam och MR

Ansvarig/Ansvariga: Fredrik Pettersson
När, under vilka veckor? v.11-18

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

* Vad är en religion?

* Vad är en livsåskådning?
* Hur tänker en humanist?
* Hur uppkom humanismen och hur hänger den samman med MR?
* På vilket sätt var revolutionerna i USA och Frankrike med i skapandet av humanismen?
* Vad innebar väckelsen och hur kan man se att detta var ett steg mot religions frihet?
* Vad var kärnan i Muhammeds budskap?

* Varför är profeten Muhammed så betydelse full för muslimer?

* Vad innebär det att leva som muslim?

* Vad innebär det att vara fundamentalist inom en religion som kristendom, judendom, islam?

* Hur kan ett samhälle påverkas av islam?
* Vad var väckelsen för något?
* På vilket sätt hade kyrkan mycket makt fram till 1800-talet? 
* Vad innebar det att bli väckt och på vilket sätt var detta ett viktigt steg mot religionsfrihet (som är en mänsklig rättighet)?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Utveckla förmågan att beskriva, förklara och se mönster t ex hur en muslim ska leva.

Utveckla förmågan att se orsaker/samband t ex i uppkomsten av humanismen eller hur samhället på verkar religionen.

Utveckla förmågan att se konsekvenser ur olika perspektiv t ex av att leva med en livsåskådning som humanism eller islam.
Utveckla förmågan att göra jämförelser t ex mellan att leva som muslim och kristen eller humanist.
Utveckla förmågan att använda olika religiösa begrepp t ex livsåskådning.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

• Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
Konkret i Merkurius:
=> Förklara varför profeten Muhammed är viktig för muslimer.
=> Beskriva innehållet i Koranen och Sunna (Muhammeds sed) och på samband mellan dessa heliga skrifter och hur man lever som muslim.
=> Se likheter och skillnader mellan islams heliga skrifter och kristna och judars skrifter.
=> Förklara innebörden av de 5 pelarna inom islam. (trosbekännelsen, bönen, fastan, allmosegivandet och vallfärden).
=> Visa på samband mellan de 5 pelarna (hur de påverkar varandra).
=> Förklara vad muslimer tänker kring döden. Jämföra detta med hur andra religioner tänker om döden.
• Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
Konkret i Merkurius:
=> Jämföra sunni och shia-muslimers syn på ledare inom islam.
=> Jämföra skillnaden mellan liberala muslimer och traditionalister.
• Huvuddragen i världsreligionernas historia.
Konkret i Merkurius:
=> Beskriva de 4 viktigaste delarna i Muhammeds liv. Jämföra med t ex Jesus liv.
=> Visa på samband mellan Muhammeds liv och hur man idag lever som muslim.
• Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
Konkret i Merkurius:
=> Förklara vad som menas med frikyrkor.
 
• Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
Konkret i Merkurius:
=> Förklara vad som menas med livsåskådning och vad som menas med religiös och icke religiös livsåskådning.
=> Förklara hur några händelser i historien bidragit till framväxten av humanismen (antiken, amerikanska revolutionen, franska revolutionen, bildandet av FN)
=> Förklara orsakerna till revolutionerna i Usa och Frankrike.
=> Vilka är grundtankarna i humanismen.
=> Hur tänker humanister om människans natur?
Religion och samhälle
• Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
Konkret i Merkurius:
=> Förklara vad väckelserörelsen var och vilka svårigheter den hade till en början pga kyrkans makt (husförhör, straff, information).
=> Förklara vad det innebar att bli “väckt”/frälst 
=> Förklara hur väckelsen är ett steg mot religionsfrihet och att Sverige går från att ha en kyrka till flera (enhetskyrka till religiös mångfald)
• Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
Konkret i Merkurius:
=> Förklara hur Muhammed kom att påverka samhället på den arabiska halvön.
• Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
=> Förklara hur olika muslimer ser på det som hände i t ex Frankrike (Charlie Hebdo) eller attacken i Danmark.
• Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
• Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid forman- det av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
Konkret i Merkurius:
=>Förklara vad som menas med omskärelse.

• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Konkret i Merkurius
=> Förklara och visa på konsekvenser av att följa regler som finns inom islam.
=> Beskriva vad en muslimsk livsstil innebär (slutsats)

Material:
Hadither med citat av Muhammed:
Ladda ner dokumentet "Hadither.pdf"
Judendom och kristendom att jämföra med:
Ladda ner dokumentet "JD & KD jfr.pdf"
Isalms 5 pelare:
Ladda ner dokumentet "5 pelare - röd.pdf"


Kunskapskrav, aktuella delar av matrisenHur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar i vad en religion är och jämför med livsåskådning. Sedan tar vi oss an humanismen och dess koppling till MR. Längs vägen tar vi in Sveriges väg mot religionsfrihet och då med fokus på väckelsen.


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v.11 Vad är en religion, Hur uppkom humanismen?

v.12 Humanismens grundtankar + Sveriges väg mot religionsfrihet.
v.13 Islam
v.14 Islam + namngeografi
v.16 Islam
v.17 Analys

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?Varför?


Sammanhang och aktualitet:

Vi bygger vidare dels på våra kunskaper om de abrahamitiska religionerna och dels på MR och hur dessa blir grunden i en livsåskådning. I islamavsnittet kommer vi knyta tillbaka till det som skett runt om i Europa för att visa på att kärnan i islam är något helt annat.