Imperialismen och Industrialiseringen

Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik Bohjort

När, under vilka veckor? V.45 – V.3

Vad?
Hur går Europeerna från upptäcktsresanden till att dominera världen?
Hur koloniserar Europa världen?
Franska revolutionen och Amerikanska frihetskriget
Slaveriet och triangelhandeln
Industriella revolutionen (huvudfokus)
Imperialismen

Frågeställning och följdfrågor
Hur börjar Europeerna upptäcka världen och vilka konsekvenser har detta för omvärlden?
Vilka konsekvenser skapar koloniseringen och Imperialismen? Kan vi se spår idag?
Vad är kolonisering och hur går den till?
Hur påverkas kolonierna av Industrialiseringen?
Vad är en revolution?
Varför uppstår Industriella revolutionen (Orsaker)?
Vad leder revolutionerna till (Konsekvenser, slutsatser)?
Vilka påverkas människor av de olika revolutionerna (perspektiv)?
Påverkar revolutionerna varandra (samband)?
Vad är en historisk källa?
Hur använde/används historiska källor?
Övergripande mål från LGR11 2.2
  • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
Förankring i kursplanens syfte

För att förstå vad som historiskt format den värld vi har idag behövs en kunskap i vårt förflutna. Dessa bakomliggande historiska händelser är vägen som bland annat leder till två världskrig.

Centralt innehåll från kursplanen
  • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  • Den ökande världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Använda en historisk referensram: tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
Förklara orsaker och samband

(samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, 

(hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i)

Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.
Konsekvenser Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om konsekvenser. Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om konsekvenser. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om konsekvenser.
Beskriva (förklara och se samband) utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor. Kan  beskriva enkla samband mellan olika tidsperioder. Kan  beskriva förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Kan  beskriva komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Förslag/slutsats/kärna (till tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer)

(om människors levnadsvillkor)

Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda förslag/slutsatser på fortsättning med hänvisningar till det förflutna och nuet. Kan redogöra för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag/slutsatser på fortsättning med hänvisningar till det förflutna och nuet. Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda förslag/slutsatser på fortsättning med hänvisningar till det förflutna och nuet.
Använda historiskt källmaterial: granska, tolka och värdera källor
Källkritik Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Historiebruk: Hur historia har använts och kan användas själv och av andra
Förklara orsaker och samband (hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning- ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden) Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra utvecklade och relativt underbyggda  resonemang om orsaker och samband. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.
Konsekvenser Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om konsekvenser. Kan föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om konsekvenser. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om konsekvenser.
Historiska begrepp:
Historiska begrepp Kan för aktuellt område använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan för aktuellt område använda historiska begrepp/på ett relativt väl fungerande sätt. Kan för aktuellt område använda historiska begrepp/dolda på ett väl fungerande sätt.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

– Genomgångar där viktiga historiska aspekter och händelser tas upp

Med NE som läromedel.

– Titta på och resonera kring historiska källor

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom skriftliga resonemang och genom muntliga resonemang enskilt och i grupp

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vi följer planeringen på Gleerups: https://gleerupsportal.se/planering/20f04c3f-2de0-4f8d-aad2-8941797442d2

V.45 – Introduktion kring avsnittet. Europa ut i världen
Vägen till Indien – Vad möter Européerna?
Riken utanför Europa
B-POJKFS 
Uppgift Källövning 

V.46 – Fortsatt titta på de stora kolonisatörernas framfart
Triangelhandeln
Amerikanska frihetskriget och Franska revolutionen

V.47 – Franska rev forts
Sammanfattning och instuderingsfrågor Industriella revolutionen. Amerikanska frihetskriget och Franska revolutionen

V.48 -Franska rev – klart

V.49 – Forts Industriella revolutionen
Industriella revolutionen hela

V.50 – Industriella rev

V.51- Vi knyter ihop terminen

V.2 – Uppstart återkoppling Industriella rev

V.3 – Källkritik

V.4 – Slut
källövning-industriella-revolutionen

Innstuderingsfrågor:
Frågor till Industriella revolutionen: (Att använda inför provet)
Länk till Gleerups:
https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/eec464f9-eda5-4297-ab60-298729db8562
1 – Vilka var orsakerna till att den industriella revolutionen kunde starta
2 – Vilken var enligt dig den viktigaste orsaken till industriella revolutionen
3 – Hur förändras förhållandet för ”vanliga” människor under denna period?
4 – Vad är det som gör att befolkningen ökar så mycket under industrialiseringen?
5 – Varför ökar urbaniseringen kraftigt under denna period?
6 – Vilka nya uppfinningar kommer man på och hur påverkad dessa (välj ut några)?
7 – Vilken förändring sker i Sverige under Industrialiseringen?
8 – Vad är det som gör att jordbruken kunde producera (odla) mer grödor än tidigare?
9 – Det behövdes kapital för industrialiseringen varifrån fick man det?
10 – Vad från industrialiseringen tänker du var bra?
11 – Vad från industrialiseringen tänker du var dåligt?
12 – Varför startar Industrialiseringen i Storbritannien och inte t.ex i Sverige?
Amerikanska och franska revolutionen:
1 – Vad är orsaken till att Amerikanska revolutionen inträffar?
2 – Varför vill inte kolonierna betala skatt?
3 – Beskriv vad som händer innan revolutionen (ex Boston Tea-Party)
4 – Vilka blir konsekvenserna av den Amerikanska revolutionen? (Ex landets styre)
5 – Vilka deltar i den Amerikanska revolutionen?
6 – Varför startar den Franska revolutionen?
7 – Hur ser samhället ut i Frankrike under 1700-talet? (ex ståndsamhällets uppbyggnad)
8 – Beskriv upplysningen, Vad är det för nya tankar som dyker upp? Vilka viktiga personer är en del av upplysningens idéer?
9 – Hur styrs Franske under denna period och vilken förändring sker?
10 – Berätta om stormningen av Bastiljen.
11 – Vilka viktiga personer är kopplade till Franska revolutionens tidsperiod?
12 – Vem var Napolion?
13 – Beskriv vad som händer efter Franska revolutionen?
14 – Vem van på revolutionen i Frankrike?
15 – Berätta om Winekongressen

Varför?

Sammanhang och aktualitet

För att förstå varför världen ser ut som en gör behöver vi känna till vår historia.
Varför är England (en liten ö i Atlanten) så mäktiga?

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Litteratur:

Industriella revolutionen hela

Europeérna ut i välden (koloniseringen)

”Kampen om haven”

 

Film: