Jordens Historia

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ann-Sophie Petersen & Eva Lorne

När, under vilka veckor? V.45-52

 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Hur skapades vår värld? Finns det olika teorier om hur världen skapades beroende av tro? Hur ser vår världs tidslinje ut? Vilka olika tidsperioder består urtiden av? När levde dinosaurierna? När kom människan?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

 

Centralt innehåll från kursplanen

So

Att leva i världen

  • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

 

Att undersöka verkligheten

  • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
  • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår. 

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi samtalar och funderar kring vad vi själva tror om hur jorden skapades. Vi målar, ritar och skriver texter. Vi tittar på faktaprogram från bl.a. Ur.se. Vi läser texter från bibeln, ur den nordiska mytologin och den naturvetenskapliga tanken om hur jorden skapades.

Vi skapar en tidslinje med tidsperioderna fram till människans uppkomst. Vi tar reda på när liv uppstod och i vilken ordning djuren och växterna kom. Vi tar reda på mer om dinosaurierna.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi skriver egna berättelser i serieform och förstärker dem genom bilder. Eleverna får skapa tidslinjer.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
Lektion 1:

Hur tror du att vår värld skapades?

Vi tittar på en bild på vårt jordklot och gör VT-övningen “Jag ser, jag tänker, jag undrar” för att ta reda på vad eleverna redan kan och vad för frågor de har om ämnet.
Vi tittar därefter på en kort film om hur jorden skapades på NE play.

 

På en svenska lektion repeterar vi vad vi lärt oss genom att vi gör en kort serie om “Big Bang” fram till att bakterier bildas i havet.

 

Lektion 2:

Vi illustrerar med hjälp av ett snöre jordens tidslinjen, vilken är cirka 4,5 meter lång. Denna sätts sedan upp på väggen där vi kan dokumentera de viktiga händelserna i livets historia. 

Vi tittar på Odens Rike på UR Play om hur den hur den nordiska mytologin ser på skapelseberättelsen. Vi skriver en serie om händelseförloppet med bilder till.

 

Lektion 3:

Vi läser ur bibeln, skapelseberättelsen och skriver en serie om händelseförloppet med bilder till.

 

Lektion 4 och framöver:

Vi skapar en tidslinje från jordens uppkomst till den moderna människan. samt lär oss mer om de olika tidsepokerna genom olika aktiviteter.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

För att förstå den värld vi lever i behöver vi ta reda på mer om jordens uppkomst och människans tidiga historia.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vårt ursprung och historia är något som fascinerar oss och vi vill med detta tema låta eleverna arbeta mot en förståelse av hur vår utveckling sett ut genom tiden. När vi arbetar med ämnen som intresserar eleverna blir arbetet meningsfullt och skapar engagemang. Genom att använda oss av tv-program från Ur tar vi oss an ämnet genom ett media som eleverna är vana vid.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.