Lemshagas historia åk 3

Lemshagas historia

Ansvarig/Ansvariga: Cecilia Högsveden-East och Ann-Sophie Petersen

När, under vilka veckor? Höstterminen 2020
(Forntiden vt 21, med anknytning till Lemshags historia)

Vad?
Vi undersöker och utforskar Lemshagas historia

Frågeställning (och följdfrågor):
Vad är Lemshaga?
Vad vill du veta om Lemshagas historia?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser. Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap. Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar
Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (gärna med förklaringar då det behövs för att eleverna ska förstå):

Hur? (Här förväntas eleverna genom dialog få vara med och påverka)
Hur ska vi arbeta?
I början av terminen har vi en samling då vi pratar om frågorna:
Vad är Lemshaga? Vad vill du veta om Lemshaga? Hur kan vi ta reda på det?
Vi undersöker och utforskar. Vi bjuder in experter som kan svara på våra frågor.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Bedömning och redovisning sker kontinuerligt under arbetet genom samlingar, undersökningar och reflektion samt dokumentation i elevernas projektböcker.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:
Under den första delen av terminen gör vi undersökningar och vandringar i vår miljö.
Under senare delen av terminen arbetar vi med det insamlade materialet och fokuserar även mer på arbetet med forntiden i stort.

Lemshagas historia
Fornborgen v 34
Vi vandrade till fornborgen på Lemshagas marker. Väl där funderade vi på våra tre teorier kring varför man byggde fornborgar och vad de kan ha använts till. Var de bosättningar, bevakningsplatser eller kanske en tillflykt i orostider.
Efteråt skrev vi reflektioner i våra tankeböcker. Vi använde oss av rutinen: 
Jag såg, jag tänker/tror och jag undrar.
Funderingarna blev sedan underlag till en gemensam faktatext som vi ska klistra in i våra historieböcker med plats för både bild och text kring det som vi utforskar.

Under samlingar i röda och gröna gruppen fick eleverna svara på frågorna: (v 35)
“Vad är Lemshaga?” och “Vad vill du veta om Lemshagas historia?” Det blev mycket fina och intressanta samtal. Vi har skrivit ner alla frågor och funderat på lämpliga “experter” som vi vill bjuda in.

Bronsåldersgravarna v 36
Vi går till bronsåldersgravarna på Lemshagas marker.

Vandring längs Ryssmuren v 38
Vi följer den sk Ryssmuren på Lemshaga.

Vandring till gamla brofästet v 41 (under friluftslivslektionen)
Vi går den gamla Ingarövägen från Lemshaga till gamla brofästet.
Vi använder oss av två kartor, en från 1700-talet och en nutida orienteringskarta.

Besök i Pilhamn (kyrkan och Hembygdsmuseet på Ingarö) v 42 och 43

Planeringen fylls i kontinuerligt.

En gammal sak

Eleverna har som sommaruppgift fått tänka ut en gammal sak som de vill ta med till klassen för att visa och berätta om. Dessa presentationer kommer att lyssna på under fredagarnas sv/so lektioner.
Tanken är att engagera eleverna kring sin egen och familjens historia. Detta blir också en presentation för verkliga mottagare kring ett angeläget ämne som skapar nyfikenhet.

Varför?
Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):
Det känns mycket angeläget att arbeta med historia utifrån den plats där vi befinner oss, den plats där barnen vistas och känner till. Här kan vi gräva fram historien tillsammans på ett mycket nära och verklighetsbaserat sätt. Barnen får ge tips och visa vägen till historien!

Övergripande mål från LGR11 2.2:
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):
Vi låter alla elever få vara med och forma projektet tillsammans. En elevs idé eller fråga kan leda till att vi utforskar något nytt. Alla bidrar till att vi tar nya steg i vårt utforskande.
Vi lär känna varandra och våra olikheter berikar oss.
Vi fotograferar, antecknar och reflekterar i samband med samlingar och utforskande.
Nyfikenhet och lust driver oss framåt!

Utvärdering
Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):
Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Gustavsbergs historia
Stockholms historia

Pedagogisk dokumentation (länkas):
Länktips:
Lokala planeringar – Alla ämnen