Lemshagas historia

Lemshagas historia

Ansvarig/Ansvariga: Cecilia Högsveden-East
När, under vilka veckor? Höstterminen 2016
Under vårterminen kommer fokus att vara på forntiden i stort.

Vad?
Vi undersöker och utforskar Lemshagas historia

Frågeställning (och följdfrågor):
Vad är Lemshaga?

Vad vill du veta om Lemshagas historia?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser. Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap. Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:
Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (gärna med förklaringar då det behövs för att eleverna ska förstå):
Eleven kan undersöka hemortens historia och ge exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och skildringar.
Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Hur? (Här förväntas eleverna genom dialog få vara med och påverka)
Hur ska vi arbeta?

Vi undersöker och utforskar. Vi bjuder in experter som kan svara på våra frågor. Vi samarbetar med Hembygdsföreningen på Ingarö kring gamla ting och Ingarös historia. Planering och utvärdering sker kontinuerligt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Bedömning och redovisning sker kontinuerligt under arbetet genom samlingar, undersökningar och reflektion samt dokumentation i elevernas projektböcker.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:
Under den första delen av terminen gör vi undersökningar och vandringar i vår miljö. Under senare delen av terminen arbetar vi med det insamlade materialet och fokuserar även mer på arbetet med forntiden i stort.

Lemshagas historia
Under vårterminens sista månad hittade vi en flaskpost med ett brev: Till dig som finner denna butelj i dunkelt vatten. Enligt legenden finns en skatt på Lemsagas marker. Följ din vägvisare så finner du skatten. Sök högt, sök lågt, sök överallt! Din frände Anno 1719.

HT-16
v 34
Under uppstartsveckans lägerdagar gör vi en vandring till fornborgen på Lemshagas marker.
v 34-35
Eleverna visar sin gamla sak, (deras ”Sommarläxa)
Arbete med Lemshagaboken (formgivning) Vi klistrar in texterna om ”Lemshagaskatten”, ”Ryssmuren”, ”Bronsåldersgravarna” och ”Fornborgen”.  Dessa texter har vi gemensamt skrivit tillsammans efter våra vandringar. Ofta har vi använt oss av någon fråga eller rutin; t ex “jag ser, jag tänker/tror, jag undrar” eller “vad får dig att säga det?”
v 36
Ytterligare redovisningar av en gammal sak samt besök av släktingar som berättar om hur det var förr.
v 37
Vad gamla kartor berättar. Leta efter udden där fornborgen ligger, Vi jämför en karta från 1700-talet och en orienteringskarta från 2000-talet. Vi vandrar till gamla brofästet där gamla Inagaröbron låg.

Vi dokumenterar på våra I-pads.

Fortsättning:
Vi kategoriserar våra gamla saker efter material.
Vi besöker museet i Pilhamn
Ingarö kyrka, Samuel Ödman mm
Bjuda in Anita (slottet och Villan)
Bjuda in Siv (Skolans historia)
Besöka slottet

Gräva efter skatten?

Arbeta med lera i Gustavsberg
Sigrids filmer
Expertbesök
Fabriken; museet

 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?
Vi bjuder in experter och delger alla intresserade av våra erfarenheter i våra veckobrev, på föräldramöten mm.

Varför?
Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Det känns mycket angeläget att arbeta med historia utifrån den plats där vi befinner oss, den plats där barnen vistas och känner till. Här kan vi gräva fram historien tillsammans på ett mycket nära och verklighetsbaserat sätt. Barnen får ge tips och visa vägen till historien!

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):
Vi låter alla elever få vara med och forma projektet tillsammans. En elevs idé eller fråga kan leda till att vi utforskar något nytt. Alla bidrar till att vi tar nya steg i vårt utforskande. Vi lär känna varandra och våra olikheter berikar oss. Vi fotograferar, antecknar och reflekterar i samband med samlingar och utforskande. Nyfikenhet och lust driver oss framåt!

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Gustavsbergs historia

Stockholms historia
Pedagogisk dokumentation (länkas):