Religion och livsåskådningar (Hinduism/Buddism)

Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik Bohjort

När, under vilka veckor? V.43-48

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
=>Hur ser man på livsfrågor på olika platser på jorden? (jämföra synen på livet)
=> Hur ser man på livsfrågor inom Hinduismen & Buddismen?
=>Hur påverkar religionen synen på livet? (tankar om livet och ens uppgift som troende)
=>Hur skapas olika religiösa identiteter? (d.v.s kan man säga hur en hindu och buddhist är?)
=>Vilka likheter och skillnader kan man se mellan de olika världsreligionerna? (Jämförelser)
=>Hur är det att leva som Hindu och Buddhist?
=> Vad är målet inom religionerna och hur når man dit? (Vad strävar man efter, olika vägar)
Övergripande mål från LGR11 2.2
* Kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
=> Utifrån denna denna punkt jobbar vi med att diskutera och debattera.
* Kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
=> De 2 världsreligionerna vi har i fokus är viktiga att ha kunskaper om för att kunna förstå den värld vi lever i.
Viktiga begrepp:

Brahman – Världssjälen, Altet
Maya – Illusionen som döljer Brahaman för oss
Daliter – Kastlösa
Dharma – Moraliska lagen eller plikten

Sanatana dharma – Den eviga läran
Brahman – Världssjälen som finns överallt
Atman – Delar av Brahman i människan
Reinkarnation – Återfödelse
Samsara – Återfödelsens kretslopp
Moksha – Frälsningen inom hinduismen, att bli befriad från återfödelse, atman blir en del av
Karma – Människans handlingar som bestämmer om man är på väg mot moksha.
Kastsystem – Ett system som har präglat Indiens samhälle som delar in människor i olika grupper
asket
bodhisattva
buddha
Dalai lama
de fyra ädla sanningarna
den åttafaldiga vägen
de tre juvelerna
dharma
diaspora
karma
konvertera
legend
lärans hjul
mahayana
nirvana
sangha
Shangri-La
stupa
theravada
Tripitaka
vajrayana
 
Förankring i kursplanens syfte
=>Kunna sätta sig in i olika perspektiv i syfte att skapa en starkare förståelse för olika =>livsåskådningar
=>Kunna jämföra olika livsåskådningar
=>Kunna se orsaker och samband mellan olika syn på livet och identiteter
=>Kunna se konsekvenser av att man har en viss livsåskådning och att det finns olika livsåskådningar
=> kunna dra slutsatser kring resonemang om livsåskådningar och dess påverkan och syfte
Centralt innehåll från kursplanen
=>Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
=>Hur religion och andra livsåskådningar kan forma människors identitet och livsstilar.
=>Riter, exempel namngivning och konfirmation, deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
Beskriva, förklara & se generella mönster. Kan beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Kan förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Kan förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Jämförelser (inom och mellan några religioner och andra livs- åskådningar.) Kan göra enkla jämförelser om likheter eller skillnader. Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader. Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader mellan givna och dolda saker.
Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
Förklara orsaker och samband

(hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden)

Kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggd resonemang om orsaker och samband. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.
Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
Beskriva och ta olika

perspektiv (visar hur olika identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar)

Kan enkelt beskriva hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.

och utgå från några givna perspektiv.

Kan utvecklat beskriva hur livsfrågor skildras i olika sammanhang. och kan utgå från flera givna perspektiv. Kan välutvecklat och nyanserat beskriva hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.

och kan utgå från flera givna och dolda perspektiv.

Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
Förslag/slutsats/kärna Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar. Kan redogöra för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar. Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar.
Begrepps- och modellanvändning i religion
Begrepp/modeller Kan använda  begrepp/modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan använda begrepp/modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Kan använda begrepp/modeller på ett väl fungerande sätt.

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Vi utgår från Gleerup, https://gleerupsportal.se/laromedel/religion-7-9/article/cdf7ed5d-b46f-4b4f-82dc-1ea63782f1e0
https://gleerupsportal.se/laromedel/religion-7-9/article/4ea547bd-fa6c-4741-a361-7e9bb60bd7b8
religion, Hinduism och Buddism, och eventuellt Religion och liv 9 och NE
http://www.ne.se/världens-religioner/#/utbredning?_k=p5euoy
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.43 – Hinduismen – Repetition kring religionens grunder. Hur uppkom den? Synen på livet.
Genomgång – Hinduismens uppkomst, kastsystemet

Del 1:

– Reflektera med sin grupp: Vem kom på kastsystemet den rike eller den fattige? se sid 346-347 & 351.
– Vad innebär kastsystemet (Identifiera gemensamt vad det är och hur det är uppbyggt)?
– Vilka skulle fördelarna kunna vara med kastsystemet? Vilka är nackdelarna?
– Vilka konsekvenser får det att man föds som dahlit?
– Varför är kastsystemet ”förbjudet” i Indien?
– Se på hinduismen med normkristiska glasögon – Vad blir era tankar då?
https://gleerupsportal.se/laromedel/religion-7-9/article/81ba4a2d-9ade-496b-9ae0-9444c8373ce6

Del 2:

– Frälsningsvägen Yoga – Vilket syfte har yoga? (s. 337)

-Vilken väg till frälsning skulle du ta? Varför? https://gleerupsportal.se/laromedel/religion-7-9/article/e0b86d96-bd70-45e0-ab50-309fa8c46f61#v-xe4-gar-mot-m-xe5-let
-Ganges har en viktig roll inom Hinduismen, vad kan vara orsaken till att just floden fått så stor betydelse. https://gleerupsportal.se/laromedel/religion-7-9/article/360e4a05-39db-4afb-9280-b5c6b9a04b3c

V.45 – Hinduism föreläsning. Film
Hinduism – Forts. Mahatma Gandis kamp. Janism vs Shikism.
https://gleerupsportal.se/laromedel/religion-7-9/article/81ba4a2d-9ade-496b-9ae0-9444c8373ce6#mahatma-gandhi

V.46 – Färdigställa Hinduismen. Buddhism – Kopplar på och tittar på samma som ovan för att sedan kunna jämföra de båda.
Resonera med din parkompis kring:
Vissa anser att Buddhismen inte är en religion utan en 
filosofi. Hur kan det komma sig?
Är Buddhismen en religion för optimister eller pessimister?
Ni tar var sin av riktningarna inom Buddhismen, Hinayana (lilla vagnen) och Mahayana (stora vagnen). Förbered 15 minuter och presentera sedan för varandra (max 5min).

 

V.47 – Buddhism.
En jämförelse mellan världsreligionerna. Hur är det att leva som ……..? Hur skulle Sverige se ut om vi var……?

uppgift-faktafelet
V.48 – Examination

Hinduism bildspel

Buddhism bilspel

Hinduismen

Karta över religionerna

Frågor att resonera kring

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.