Solens historia/film projekt

Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik Bohjort & Jon Widmark

När, under vilka veckor? V.4-V.8

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
Vilka är konsekvenserna efter andra världskriget
Vad är kalla kriget?
Vilka viktiga händelser inträffar under denna tidsperiod?
Hur kan man skapa en historisk dokumentärfilm
Hur får man ett gruppprojekt att fungera 
Övergripande mål från LGR11 2.2
Förankring i kursplanens syfte

Se samband & orsaker

Göra jämförelser
Se ur olika perspektiv
Dra slutsatser
Ställa frågor
Kritiskt granska källor
Se konsekvenser
 
Centralt innehåll från kursplanen
Historia

* Världskrigen, orsaker, följder.

* Demokratisering i Sverige. Skapandet av politiska partier, folkrörelser (kvinnorörelsen) och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuteten och förändringen av synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

* Framväxten av Svenska välfärdssamhället.

* Historiska perspektiv på urfolket, samernas och övriga minoriteters situation i Sverige.

* Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens fall och nya maktförhållanden i Världen.

* Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.

* Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.

* Hur historia kan användas för att förstå hur den tid vi lever i påverkar deras villkor och värderingar. 

 
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?
I grupp skall eleverna skapa en dokumentärfilm om en 5års period. Dessa skall sedan klippas ihop till en långfilm.
Se google Classroom
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Genom en dokumentärfilm om 1945-1995 
Veckoplanering, när ska vi göra vad?
Se google classroom 

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.