Trafik

Ansvarig/Ansvariga: Marie Moberg, Karoline Wallbeck- Hallgren
När, under vilka veckor? V.41-43

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad tänker du när du hör ordet trafik? Vad behöver vi lära oss om trafik? Vad kan och vet du redan?

Hur ser din väg ut till skolan? Vad finns det för risker?

Vilka trafikmärken känner du till? Varför har vi trafikmärken?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.
Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisenHur?

Hur ska vi arbeta?

Vi undersöker trafiksituationer när vi är ute på utflykt. Vi undersöker vår egen väg till skolan genom att rita en karta över den och sätter ut platser som kan kännas läskiga. Vi samtalar och arbetar i grupper. Vi spelar spel om trafikmärken. Vi tittar på Tv-program från Ur.se. Vi gör trafikmassage

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom att rita en karta över vår väg till skolan. Alla elever får berätta om sin väg och fundera över vad som kan vara en risk. Det delger vi varandra.

Vi samtalar om trafik och vi lär oss vägmärken genom spel.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

V.41

Vi åker på utflykt och när vi är ute på vift så kollar vi intrafikmärken och annat som vi funderar över när det gäller trafik. Vi samtalar om detta när vi kommer hem.
Eleverna får frågan vad de vet och tänker om trafik? Det gör vi i samlingen.
Vi undersöker vår väg till skolan genom att rita en karta över vägen dit. Eleverna får i uppgift att fundera över vilka risker som kan finnas efter vägen. De får sedan redovisa detta i samlingen.
Vi avslutar med en massage som handlar om trafik.

V.42

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Familjen, närsamhället (alla vi möter i trafiken), kompisar

Varför?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,