Statistik och sannolikhet

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela Eriksson

När, under vilka veckor? v.50

Vad?

Frågeställning:

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Förankring i kursplanens syfte:

 • Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.
 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.

Centralt innehåll från kursplanen:

Taluppfattning och tals användning
 • Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.
 • Naturliga tals användning i vardagliga situationer.
Sannolikhet och statistik
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.
Problemlösning
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal.
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
 • Eleven kan för och följa resonemang om slumpmässiga händelser.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I Nya matematikboken 3A, Statistik och sannolikhet arbetar vi med:

 • Enkla tabeller, stapeldiagram och cirkeldiagram
 • Göra en egen undersökning och presentera resultatet i ett stapeldiagram
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar våra tankar i enskilt och i grupp. Vi samtalar och visar hur vi tänker. Eleven kommer själv att utvärdera sitt egna arbete i formuläret ”Nu kan jag …”. Eleven kommer även att göra diagnosen ”Kan du?” som ligger i slutet av varje kapitel. Här har jag som lärare ytterligare en möjlighet att se om eleven har befäst arbetsområdet. 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vi arbetar med Nya matematikboken 3A samt konkret material. Vi använder oss dessutom av Gleerups digitala läromedel som ett bra komplement.

v.50 arbetar vi med:

 • Tolka tabeller och diagram
 • Göra en egen undersökning med avprickning
 • Tolka och samla in data
 • Formulera frågor till ett diagram
 • Jämföra cirkeldiagram och stapeldiagram
 • Begreppet sannolikhet samt prova olika utfall

 

Varför?

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.