Alex Dogboy

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell
När, under vilka veckor? v 11-23
Vad? Läsning

Frågeställning och följdfrågor (dessa svarar vi på sedan)
Hur är det att växa upp som gatubarn i Honduras?
Hur är kulturen på Honduras jämfört med Sverige?
Vilken syn har vi i Sverige på gatubarn?
På vilket sätt kan vi använda citat ur böcker för att få förståelse för det vi läser?

Övergripande mål från LGR11 2.2
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

Förankring i kursplanens syfte
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
Centralt innehåll från kursplanen
Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp- byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvud- dragen i vad som sagts.
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare…

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Matris, Alex Dogboy

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta i diskussionsgrupper, helklass, läsgrupper, individuellt arbete.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Du kommer att skriva om boken i ett dokument som du delar med mig. I dokumentet kommer du under läsningens gång få skriva och tänka kring olika uppgifter och frågor.

Du kommer få prata om det vi läser och jag kommer lyssna på vad du kan berätta och hur du kopplar det du berättar till andra texter, filmer, böcker eller egna livserfarenheter.

Du kommer få skriva ett brev.

Du kommer få en läsläxa och svar på frågor.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Text, kapitel 1-4 Alex Dogboy s 5-16

Frågor, kapitel 1-4 Alex Dogboy frågor kapitel 1-4

Frågor kapitel 5, Ett fett liv s 17-23

  1. Hur är Alex första dag på gatan?
  2. Vad fungerar bra?
  3. Vad fungerar mindre bra?

Läsläxa v. 14, Alex Dogboy, kapitel 6, 7 och 8, totalt s 24-35

Skriv av frågorna (använd fet stil) och svara på frågorna i ditt Alex Dogboy dokument, som du ska ha delat med mig. Lycka till!

Kapitel 6, Frysrummet s 24-27

“Att stoppa en djupfryst korv i en ficka var en optimistisk handlig, en framtidshandling”.

1. Vad betyder optimistisk?

2. Vad betyder framtidshandling?

3. Hur tror du Alex tänkte när han stoppade korven i fickan?

“I dödens väntrum”

4 a) Vad är ett väntrum?

4 b) Vad menas med dödens väntrum?

Kapitel 7, Burger King Blues s 28-32

1. Det verkar inte så fett på gatan, varför tror du att Råttan sa så? Motiver ditt svar.

2. Varför har barnen lim i sina burkar? Vilka effekter har limmet? Vilka konsekvenser ger det?

3. Vad tror du mannen vill? Motivera ditt svar.

Kapitel 8 Paradiset 33-35

1. Allting verkar perfekt, men vad tror du Lupe ville berätta för Råttan?

Läsläxa kapitel 15, under påsklovet: Kapitel 9, 10, 11 och 12 totalt s 36-60

Kapitel 9 Fem sålda pojkar s 36-42

  1. Skriv ner tre meningar som handlar om det du har läst. Det kan vara hur du upplevde texten.

Kapitel 10 Vad försöker han göra med oss? s 43-47

  1. Skriv tre frågor som du skule vilja ställa till George

Kapitel 11 Försöka fly s 48-53

  1. Kvinnan Dona Cecilia verkar vara stolt trots att hon inte äger något. Förklara varför, ge minst 2 anledningar.

Kapitel 12 En flicka med röd klänning och 20 hundar s 54-60

  1. Alex klänger sig fast på sopbilen och tänker på sin hund Blondie för att det ska gå lättare. Har du något du tänker på för att det ska gå lättare när du gör något riktigt jobbigt? Ge flera exempel.
  2. Hade du kunnat äta mat som kom från sopbilen? Motivera ditt svar, försök svara nyanserat.
  3. Hitta en bild från internet som du tycker liknar “De tusen plastpåsarnas skog” och en bild som du tycker liknar “Flickan i röd klänning” och klipp in i ditt dokument.
  4. Slänger du mat eller saker som går att använda? (svara inte bara ja eller nej).

Läsläxa vecka 15, kapitel …

Varför?
Sammanhang och aktualitet
Målet för detta arbete är att
-Alla elever ska träna på att hitta argument och värdera dessa
-Alla ska öva på att ta ställning, att ta ansvar för sina åsikter och se konsekvenser
-Alla elever ska utveckla språket genom läsning eller genom att lyssna på boken
-Motivera sina åsikter
Allt detta är aktuellt hela tiden, att våga framföra åsikter och stå för det man tror och tänker.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare. Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik. Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet
Utvärdering