Bokläsning

Ansvarig: Caroline Bergengren
När: Vecka 36-42

Litteratur: Tusen gånger starkare


Vad?

Frågeställning (och följdfrågor)

Vad betyder ordet stark för dig? I vilka situationer är det bra att vara stark? Vad betyder det att vara en ”stark tjej”? Vilka ord finns för de tjejer som beter sig som Saga? Vilka ord finns för killar som beter sig som Saga? Hur hanteras utanförskap och grupptryck?
När behandlas flickor och pojkar lika i skolan?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt

 • Eleven ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.
 • Eleven ska ges möjligheter om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.
 • Eleven ska få möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.
 • Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkliga förmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Centralt innehåll (från kursplanen med en förklaring som alla ska förstå, kravnivåer endast åk 8-9)

Läsa och skriva
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja textens budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Tala, lyssna och samtala

 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Berättande texter och sakprosa

 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandlingar, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, budskap och åsikter.
 • Skillnader i språkanvändningen beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Hur?

Tillsammans med eleverna samtalar vi om och enas kring

Hur ska vi arbeta?

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom att läsa boken ”Tusen gånger starkare” och samtidigt skriva reflektioner om det som händer i boken och därefter tala om det. Vi har även grupp och klassdiskussioner utifrån olika frågeställningar där eleven visar sin muntliga aktivitet. I samtal med andra visar vi förmågan att kunna lyssna på varandras åsikter och vidareutveckla tankarna.

Vi samtalar, reflekterar och diskuterar frågeställningar kring normer, jämställdhet och genus med utgångspunkt i frågor såsom: Vem har bestämt de regler och normer som finns bland eleverna i boken? Vad händer när någon försöker ändra på reglerna? På vilka sätt påverkar de vuxna i boken de normer som finns? 
Hur ser klassläraren Olles relation till klassen ut? Till tjejerna? Till killarna? Vad händer med Olle när tjejerna gör revolt? 
Hur tror du Saga känner sig när Olle utser henne till en förebild för de andra tjejerna? 
Signe tvekar innan hon väljer tjejernas ”sida” i konflikten. Varför? 
Rektorn kallar Saga för ”en drivande kraft” bakom de problem som uppstår i klassen. Vad menar han med det? 
Vad betyder det att vara en ”stark tjej”? Vilka ord finns för de tjejer som beter sig som Saga? Vilka ord finns för killar som beter sig som Saga? 
Under en biologilektion ser klassen en naturfilm där hanar slåss om honor. Den starkaste hanen får para sig. ”Kan man överföra det här på människor?” undrar Olle. Mimi vill vända på resonemanget och hävdar att det är hanarna som slåss, men att det är honan som väljer vem hon vill para sig med. Mimi möts av hånfulla skratt av kamraterna och av en oförstående attityd från läraren Olle. ”Jaha? Det handlar ju bara om hur man formulerar sig”, säger han. Mimi tystnar. Vad tror du hon tänker? Vad är det som händer när killarna börjar dansa i matsalen? Vad händer med lärarna? Med tjejerna? Med killarna?


Tidsplan, när ska vi göra vad?

V.34 Läsa boken och skriva läsloggar som vi diskuterar. s.1-51
V.35 Läsa vidare i boken och diskuterar kring….s. 52-117
V.36 Läsa boken, skriva läsloggar och diskutera i klassen s.118-173
V.37 Vi avslutar läsningen s.174-218
V.38 Fördjupningsarbete

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Alla elever

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi har nya klasser, indelningar. Alla känner inte varandra och nya konstellationer kommer bildas. Vi jobbar med gruppstärkande övningar och diskuterar dessa frågor med klasserna under mentorstid samtidigt som vi läser boken.

Övergripande mål från läroplanen 2.2

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan” (Lgr 11 s. 13)
 • Lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
 • Använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.
 • Använda kunskaper från det humanistiska kunskapsområdet för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Att ta tillvara vars och ens unika sätt att lära.