Filmprojekt

Ansvarig/Ansvariga: Maria Niläng & Jon Widmark
När, under vilka veckor? v. 40-43 + v. 45-46

Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):
Hur gör man film?
Hur får jag en text att bli bilder?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
Skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.
Uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.
Formulera egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier

Centralt innehåll från kursplanen:
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Kunskapskrav

Hur?
Hur ska vi arbeta?
Vi får besök av en regissör, Pontus Löwenhielm. Klicka här för att ta del av hans smarta tips!

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Varje grupp gör en egen kortfilm utifrån en text som de gemensamt har skrivit

Tidsplan, när ska vi göra vad?:
vecka 40: Pontus Löwenhielm besöker oss på torsdagslektionen
vecka 41: Skriva berättelserna som sedan ska filmatiseras
vecka 42: Genomför manusarbetet (Jon delar en manusmall via Google Drive). Påbörja filmning

vecka 43: Fortsätta att filma
vecka 44: Höstlov
vecka 45-46: Filma, redigera

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Varför?
Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans, och
kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande
Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem