Fjärilens livscykel

Ansvarig/Ansvariga lärare: Camilla Mauritzson och Marie Moberg

När, under vilka veckor? 19-23

Vad? 

Fjärilens livscykel

Frågeställning och följdfrågor

Lektion 1: Vi får brev från England

 • Vilka är det vi har fått brev av?.

Lektion 2: Våra vänner kommer på besök

 • Vad tror du att de små larverna är för något?

Lektion 3:

 • Vad tror du att larven har varit innan hen blev en larv?
 • Eleverna får i grupp titta på bilden och fundera över

  • Varför är äggen på bladet?
  • Varför är det så många ägg?
  • Varför ligger äggen så nära varandra?

Lektion 8:

 • Vi gör VT – rutinen Jag ser, Jag tänker, Jag undrar

Lektion 10:

 • Vilken sorts fjäril vi tror du att det kommer att bli?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
Förankring i kursplanens syfte

Normer och värden (2. 1)

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Ur kursplanen för biologi åk 1-3

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Ur kursplanen för matematik åk 1-3

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Ur kursplanen för svenska åk 1-3

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Centralt innehåll från kursplanen

Ur kursplanen för biologi åk 1-3

Året runt i naturen
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmassamt namn på några vanligt förekommande arter.
Metoder och arbetssätt
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Ur kursplanen för matematik åk 1-3

Geometri
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
Sannolikhet och statistik
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.

Ur kursplanen för svenska åk 1-3

Läsa och skriva
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Handstil och att skriva på dator.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
Tala, lyssna och samtala
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
Berättande texter och sakprosatexter
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
Språkbruk
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi får ett brev från England där några vänner ber att få komma och besöka oss. Dessa nya vänner visar sig vara 10 stycken larver.

Vi följer våra nya vänner i deras olika stadier. Vi dokumenterar våra egna reflektioner och observationer. Vi läser faktatexter, tittar på olika klipp av fjärilens olika stadier som förtydligar och ger oss en större uppfattning kring fjärilens livscykel.

Vi skriver egna faktatexter och noterar våra observationer i tabeller och diagram.

Vi skapar fjärilar.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar våra reflektioner gemensamt i samlingar men även enskilt i elevernas fjärilsbok. I fjärilsboken kommer eleverna föra observationer av vad som sker samt tydligt beskriva de olika stadierna genom att skriva egna eller gemensamma faktatexter.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1: Vi får brev från England.

 • Vi reflekterar och funderar kring vilka dessa kan vara.

Lektion 2: Våra vänner kommer på besök

 • Vi presenterar våra nya vänner.
 • Vad tror du att de små larverna är för något?

 • Fundera tyst för dig själv.
 • Skriv och rita i din bok.
 • Vi berättar om vad vi tror och vad det är.

Lektion 3:

 • Vad tror du att larven har varit innan hen blev en larv?
 • Eleverna får i grupp titta på bilden och fundera över

  • Varför är äggen på bladet?
  • Varför är det så många ägg?
  • Varför ligger äggen så nära varandra?
  • Egna tankar
 • Vi skriver en faktatext om ägget
 • Vi mäter våra larver och skriver in i vår tabell och diagram.

Lektion 4:

 • Vi läser om fjärilslarven
 • Vi skriver en faktatext om fjärilslarven.
 • Vi mäter våra larver och skriver in i vår tabell och diagram.

Lektion 5:

 • Vi mäter våra larver och skriver in i vår tabell och diagram.

Lektion 6:

 • Vi mäter våra larver och skriver in i vår tabell och diagram.

Lektion 7:

 • Vi mäter våra larver och skriver in i vår tabell och diagram.

Lektion 8:

 • Vi tittar på ett klipp som visar hur larven förvandlas till en puppa.
 • Vi gör VT – rutinen Jag ser, Jag tänker, Jag undrar

Lektion 9:

 • Vi läser om puppan
 • Vi använder oss av cowboyen och stryker under ord från faktatexten om puppan.
 • Eleverna skriver en egen faktatext utifrån de ord som hen har strykt under.

Lektion 10:

 • Vi funderar vilken sorts fjäril vi tror att det kommer att bli.
 • Vi skapar symmetri fjärilar med hjälp av vattenfärg.
 • Vi färglägger fjärilar.
 • Vi tittar på bilder av olika fjärilar som finns i Sverige.

Lektion 11:

 • Vi läser faktatext om fjärilen.
 • Vi tittar på fjärilens anatomi.
 • Vi skriver en faktatext om fjärilen.

Lektion 12:

 • Vi pratar om fjärilens alla stadier och ritar och skriver kortfattat hur lång tid de olika stadierna har tagit på ett ungefär.
 • Vi pratar om fjärilar som påminner om Tistelfjärilen.

Lektion 13:

 • Vi funderar och skapar en plats för våra fjärilar att släppas ut på.

Lektion 14:

 • Vi släpper ut våra fjärilar.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi har under en tid arbetat med The Great Plant Hunt där vi har fått observera vår närmiljö. Vi har här fått studera våra växter på nära håll men även fått ta del av Maskrosens livscykel vilket gjorde att vi blev nyfikna på att även få se hur våra djur fungerar.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi samtalar tillsammans för att skapa möjlighet att utveckla varandras tankar.  Vi använder oss utav Vt rutiner för att verkligen synliggöra elevernas tankar på ett strukturerat sätt.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.