FN och barnkonventionen

När, under vilka veckor? V.38-43

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vilka rättigheter har barn enligt FN och barnkonventionen? Vilka skyldigheter medför rättigheter?

Ser det likadant ut för alla barn i världen? Vad kan vi göra för att påverka?

Hur kan en miljö påverka de människor som bor där?

Övergripande mål från LGR11 2.2
  • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
Förankring i kursplanens syfte

So

Genom undervisningen utvecklar eleverna förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Svenska

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Centralt innehåll från kursplanen

So

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Svenska

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Handstil och att skriva på dator.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

So

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Svenska

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I samlingar tänker vi kring dessa frågeställningar, vi lyssnar på varandra och följer varandras tankebanor. Vi försöker sätta oss in i skillnader för barn i olika länder och miljöer. Vi möter våra skolkamrater i en gemensam samling för att visa på hur viktigt det är att vi tänker på varandra och har roligt tillsammans.

Vi skriver ner våra tankar.

Vi använder oss av bilden som uttrycksform.

Vi tittar på film.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi dokumenterar våra tankar i olika skrivuppgifter och i samtal. Vi tar del av varandras bilder och texter.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.43  Måndag:

Vi har en gemensam FN samling i Musikladan, åk F-3, de elever som vill ha kläder från något annat land får ha det, vi sjunger tillsammans.
Vi lyssnar på boken om barnkonventionen i appen, vi använder projektorn och visar boken på whiteboardtavlan
Vi använder material från Majema, sammanfattning av barns rättigheter, vi samtalar om det vi ser och hör.

Vi skriver våra egna tankar om FN dagen

Jag tänker …
Jag undrar…

Vi ser en film “Om världen vore en by” med bilduppgift, eleverna får en miljö/värld som de ska måla. De får sedan fundera på vilka förhållanden de som bor där har, boende, miljö, språk, tro etc. DE arbetar i grupper om 4. De visar sina tankar och idéer med bild och sedan skriver varje grupp en kort text och berättar om sin värld. De skriver på ipad.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi uppmärksammar FN-dagen

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Våra arbeten och lärprocesser sätts i meningsfulla sammanhang och vad kan vara mer meningsfullt än att dela med sig av sin egen vardag och liv. Vi ser gruppen som som en resurs i lärandet och genom allas olikheter berikar vi varandra. Vi deltar i en ömsesidig dialog där respekten för varandra är i fokus. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.