Förklarande text

När?

Vecka 35-

Frågeställningar

  • Vad är typiskt för en förklarande text?
  • Vilka beskrivande verb och sambandsord kan göra din förklarande text extra tydlig?

Syfte

Arbetet syftar till att utveckla förmågan att:

•formulera och kommunicera i tal och skrift

•läsa och analysera texter för olika syften

•anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

•urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Centralt innehåll

•Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, och bild samspelar.

•Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer:
Arbeta med olika övningar i läromedlet Zick Zack skrivrummet.
Undersöka förklarande texter.
Skriva förklarande texter tillsammans.
Skriva egna förklarande texter.

 

 

Bedömning

Din förklarande text kommer bedömas utifrån kunskapskraven i matrisen.

 

I den skriftliga uppgiften bedöms:

 

  • Hur tydligt innehållet är
  • Hur välfungerande textens struktur är
  • Textens språkliga variation