Från vikingatid till nutid

Ansvarig lärare

Catrin Colliander

Tidsperiod

Vecka 35-43

Frågeställning

Hur talade man på vikingatiden och hur har språket utvecklats sedan dess?

 

Syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.


Centralt innehåll

Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Kunskapskrav

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

E: Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

C: Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

A: Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

 

Hur ska vi arbeta?

Tillsammans läser vi Drakskeppet av Maj Bylock och använder oss av lässtrategier för att förstå texten. Vi diskuterar texten och svarar på frågor muntligt och skriftligt samt tränar på att bygga ut våra svar och föra enkla resonemang

Läraren berättar om nordiska språk samt svenska dialekter och minoritetsspråk. Eleverna antecknar och svarar på reflektionsfrågor. Vi arbetar även i Gleerups digitala läromedel samt med arbetsblad från materialet Klara svenskan.

 

Bedömning sker när eleven

– deltar i diskussioner

– svarar på frågor muntligt

– svarar på frågor skriftligt i skrivhäfte, på post it, eller digitalt i Gleerups


Varför?

Klassen arbetar just nu med vikingatiden på SO:n. Genom att undervisningen utgår från Drakskeppet som utspelar sig under samma tid skapas sammanhang för eleverna.