IKT/Svenska

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ayla Lannestedt

När, under vilka veckor? v.35-37

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Hur fungerar IKT (Informations och Kommunikations Teknologi) på Lemshaga för mig som elev?

På vilka olika sätt kan jag som elev kommunicera med hjälp av tekniska hjälpmedel på lektionstid?

Hur använder mina lärare och pedagoger tekniska hjälpmedel för att kommunicera med mig?

Förankring i kursplanens syfte:

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära

Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.

Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

För att kunna nå kunskapskraven i matrisen finns det idag flera typer av hjälpmedel och kommunikationsvägar. Att behärska tekniken där dessa hjälpmedel finns är av yttersta vikt för att nå alla kunskapskrav i matrisen. Oavsett om du som elev är i behov av stöd och hjälpmedel eller ej bygger vi en grundläggande förståelse för de som gör det och alla får fler vägar och möjligheter till att lösa uppgifter och problem på olika sätt.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Introducera rutiner och regler för användning av datorer i Storgården för åk4.

Logga in på mail och Schoolsoft.

Använda Lemshaga.se, Classroom, Google Drive och e-post.

Nyttja Schoolsoft inför utvecklingssamtal och för att hitta information, t.ex. schema, meddelanden, läxor, matriser osv.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske löpande på alla lektioner där datorerna används, ju mer eleverna använder tekniken desto säkrare och snabbare kommer de att bli vilket kommer att underlätta deras arbete i alla berörda ämnen. Elever som inte behärskar funktionerna kommer fort att bli varse detta och vi lärare kommer tydligt se vilka elever som t.ex. inte har loggat in och deltar och fort kunna sätta in extra stödinsatser. 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v.35 Användarnamn och lösenord. Datorvagnens regler och funktion. Numrering på datorerna samma som klasslistan, varje elev hämtar en specifik dator varje användningstillfälle. Logga in på Schoolsoft.

Använda schoolsoft inför utvecklingssamtalen.

 

v.36 e-post, google drive och delade dokument. Classroom.

 

v.37 Elevspel.se, Stava Rex (stavningshjälp i google dokument) Recordium/Quicktime för inspelningar.

Schoolsoft och matrisen i Svenska.Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

35 av eleverna har haft enskilda iPads i åk3, övriga 13 har inte använt tekniska hjälpmedel is amma utsträckning. Vi startar från grunden för att få alla till en jämn nivå i och med att alla är nya med att använda datorer i undervisningen får alla samma förutsättningar.

Eleverna ska behärska både iPads och datorer under sin tid på Lemshaga.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi använder teknik som eleverna är i behov av att behärska både på sin fritid och under sitt fortsatta liv. Tekniken ger alla elever möjlighet till individanpassat lärande och anpassningar utifrån deras behov.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Eventuell pedagogisk dokumentation: