Jakten på Jack, högläsning

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie Moberg och Camilla Mauritzson

När, under vilka veckor? V.35- 51 Ht-17

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Hur utvecklar vi vår läsförmåga och läsförståelse? Utvecklar vi den med hjälp av högläsning? Kan vi koppla det vi läser till egna erfarenheter, till andra texter, till det som händer i vår omvärld? Kan högläsning vara ett redskap att förstå på vilket sätt vi utvecklar vår läsförståelse? Får vi syn på de olika lässtrategierna och hur synliggör vi det?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
Förankring i kursplanens syfte

Svenska

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva

Centralt innehåll från kursplanen

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
 • Handstil och att skriva på dator.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Tala, lyssna och samtala

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi högläser ur de 4 första böckerna om ”Jakten på Jack”.  Vi samtalar om texten. Vi gör textkopplingar och använder oss av lässtrategierna. Vi gör skriftliga uppgifter och vi målar bilder. Vi kopplar platserna Jack befinner sig på till kartan över Stockholm.

Vi avslutar läsningen med en utflykt in till Stockholm för att uppsöka en del av de platser Jack har varit på under läsningen.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleverna redovisar sina skriv- och bilduppgifter i sin svenska skrivbok. Genom samtal och delaktighet får eleverna möjlighet att utveckla förmågan att berätta och beskriva.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Bok 1 Trolldom i Gamla stan

Lektion 1

Högläsning av Trolldom i gamla stan Kapitel 1.   Vi samtalar om texten. Uppgift: Vem är Jack? Hur skulle du beskriva honom? Rita en bild på hur du tänker att han ser ut. Gör detaljer och använd färger.

Lektion 2

Högläsning Kapitel 2. Vi samtalar om texten.  Uppgift: Rita vad du tror finns under brädan i golvet. Visa varandra i gruppen. Berätta om vad du tror finns i golvet och varför du tror att det är just det.

Lektion 3

Högläsning kapitel 3.  Vi samtalar om texten. Uppgift: Om du kunde trolla vad skulle du vilja trolla då? Rita en bild på hur du ser ut när du trollar och vad du trollar, skriv en kort beskrivning på bilden. Gör även en trollformel. Visa din bordsgrupp och beskriv bilden.

Lektion 4

Kapitel 4 i Jack. Vi samtalar om texten. Uppgift: Folktro , Förr trodde människor på olika väsen och det finns de som tror även idag. Samtala i helklass om vilka väsen som människor trodde på förr och vilka de känner till. Rit och skrivuppgift:
Vilka varelser tror du finns? Rita en bild på vem/vilka du tror på. Beskriv dem i din svenska bok under bilden du ritar. Om du inte tror på någon/några så får du rita de väsen du känner till och beskriva dem.

Lektion 5

Läs kapitel 5 i Jack. Vi samtalar om texten. Uppgift: Vad var det för väsen under plankan? Rita hur du tror detta väsen ser ut och skriv och berätta vad du tror det är. Beskriv med ord vad det är för slags väsen och vad den kommer att betyda för Jack.

Lektion 6

Vi läser kapitel 6 i Jack. Vi samtalar om texten. Uppgift: Rurik blev väldigt rädd när han fick se boken. Skriv och berätta om något du är rädd för. Rita en bild som passar.

Lektion 7

Vi läser kap.7. Vi samtalar om texten.  Uppgift: Vi tittar på kartan. Vilka platser känner vi igen? Var har vi varit? Vilka platser skulle vi vilja besöka?

Lektion 8

Vi läser kap.8. Vi samtalar om texten. Vi ritar en bild av någon händelse i boken som vi fastnat för. Vi lägger allas bilder i kronologisk ordning.

Bok 2 Vålnader på Vasaskeppet

Lektion 1

VI läser kap.1  Vi samtalar om texten. Uppgift: Utifrån rubriken “Vålnader på Vasaskeppet”. Rita en bild i din skrivbok om vad du tror den kommer att handla om. Vi läser kapitel 1 i “Vålnader på Vasaskeppet” samtidigt som eleverna ritar.

Lektion 2 .

Vi läser kap 2. Vi samtalar om texten.

Lektion 3

Vi läser kap.3

Lektion 4

Vi läser kap 3- 4 i boken om Jack.  Vi läser först kap 3. När vi kommer fram till kap 4. får eleverna sitta på sina platser vid bänken. De har sina svenska skrivböcker framför sig. När vi läser kap.4 får de rita Gråtand utifrån det vi läser. Vi tänker kring beskrivningar. Uppgift: Rita hur Gråtand ser ut och i vilken miljö han befinner sig  Använd rubriken: Dvärgen Gråtand

 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vår ambition är att alla elever ska nå sin största potential i läsning och läsförståelse. Genom att skapa lust till läsandet ger vi dem en större potential att lyckas. Vi ser fördelen med att vara en god läsare med god förståelse inför fortsatta studier.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Genom ett lustfyllt lärande vill vi att eleverna utvecklar sin förmåga att läsa med flyt. Vi ser gruppen som en viktig del i denna utveckling, vi lär av varandra. Vi vill ge eleverna flera ingångar i ämnet så alla får en möjlighet att lyckas utifrån sina egna behov. Genom upplevelser och läsning som handlar om vårt närområde ,Stockholm, tar vi in vår omvärld.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.