Läsa och skriva

Läsa och skriva

 Ansvarig/Ansvariga lärare: Ann-Sophie Petersen och Eva Lorne

När, under vilka veckor? Läsåret 21/22

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Hur kan vi på bästa sätt ge förutsättningar för en bra läs och skrivutveckling?

 

Hur?

Vi läser tillsammans varje dag.

Vi läser olika sorters texter, alla tillsammans, gruppvis och enskilt.

Läraren har högläsning.

Varje vecka har eleverna en enskild läsläxa utifrån nivå. Den tränas hemma och läses upp för läraren varje tisdag. Då skriver och ritar även eleverna i sin Boken om böcker om sin läsläxa. 

Vi leker lekar och sjunger sånger.

Vi berättar för varandra och tar del av varandras tankar i samlingar.

Vi har veckans bokstav som vi formar, lyssnar på, låter som, smakar på och rör oss till.

Vi skriver veckans “hemliga påse”-ord och dagbok varje vecka.

Vi tränar ord- och läsförståelse. 

Vi tittar på Livet i Bokstavslandet med jämna mellanrum från ur.se och kopplar dem till det vi läser och utforskar.

Vi använder oss av Läsresan varje vecka för det regelbundna arbetet med ord-, text- och genreförståelse. 

Vi kopplar bokstäverna från Läsresan till samma bokstäver i bokstavsboken och veckans bokstav i bokstavspåsen.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi dokumenterar det vi lär genom att ta fotografier, filma, observerar, dokumentera på våra Ipads, vi kopplar ord och bild.

Vi gör avstämningar för att följa elevernas utveckling, planerar hur vi går vidare utifrån var eleven befinner sig i sin utveckling.

Vi använder även skolverkets bedömningsstöd i svenska för åk 1.

Vi lyssnar på läsläxor varje vecka.

Vi läser deras texter i Dagboken varje vecka.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vi använder oss av ett läromedel som heter Läsresan. 

Vi använder oss också av Skolverkets bedömningsstöd.

Varje morgon får eleverna lyssna på ljudbok via Ugglo, där de även kan följa med i texten. 

En elev får varje vecka i uppdrag att fylla bokstavspåsen med fem saker på veckans bokstav som de  redovisar på måndagar.. Då skriver vi ner orden och ritar bilder i vår abc bok.

Vi kommer att använda våra I-pads till skrivande.

Vi har arbetat med några appar kring bokstav-ljud från NE, tex ”Stava”.

Varje vecka presenterar vi en ny bokstav, går igenom hur den låter och hur den ser ut. 

 

När jobbar vi gemensamt med de olika genren?

v.34-36 Viktiga veckan, verser

v.37-38 Min svans, beskrivande text

v.39-40 Sluta skratta, berättelse i tidsföljd

v.41-42 Min smarta väckarklocka, förklarande text

v.43-45 En kompis, beskriv karaktär

v.46-48 paus för läsprojekt

v.49-50 Vi övar och lär, instruktion

v.2-3 kap.7

v.4-5 kap.8

v.6-7 kap.9

v.8-10 kap.10

v.11-12 kap.11

v.13-14 kap.12

v.16-17 kap.13

v.18-19 kap.14

v.20-21 kap.15

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi vill ge eleverna olika ingångar till läsningen utifrån där eleven befinner sig i sin språkutveckling.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Genom ett lustfyllt lärande vill vi att eleverna utvecklar sin förmåga att läsa med flyt. Vi ser gruppen som en viktig del i denna utveckling, vi lär av varandra. Vi vill ge eleverna flera ingångar i ämnet så alla får en möjlighet att lyckas utifrån sina egna behov.

Övergripande mål från LGR11 2.2

Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Centralt innehåll från kursplanen

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.