Läsförståelse

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ayla Lannestedt

När, under vilka veckor? v.10-v.17

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är läsförståelse?

Vilka strategier kan man använda sig av för att förstå en text? (en läsande klass)

Hur kan man läsa mellan raderna?

Finns det mer i en text än bara ord?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Förankring i kursplanens syfte:

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Ur kursplanens mål för åk6

Eleven ska kunna läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Enskild lästräning och textsamtal med Ayla om innehåll, form och elevens egna åsikter/kopplingar till övriga kunskaper och erfarenheter.

Arbeta med läsförståelse utifrån materialet ”Läsförståelse” där eleverna kan anpassa svårighetsgraden på frågorna om texten utifrån sina förutsättningar och mål.

Arbeta i arbetsboken “Läsförståelse A”

  • Först gör vi en uppgift gemensamt (alla nivåer)
  • Sen väljer eleverna en nivå som verkar lämplig för dem och jobbar i egen takt (ibland i par, ibland i grupp, ibland enskilt)

*Enskild högläsning med Ayla

  • Läs högt ur boken “Flickornas historia” kap Järnåldern
  • Ayla ställer läsförståelsefrågor och vi diskuterar texten

* Används som direkt bedömning av elevens läsförmåga

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Elevernas förmåga att avkoda text och ta till sig vissa delar av innehållet har varit i fokus under de tidigare skolåren, detta är den naturliga stegringen för att kunna ta till sig mer avancerade texter och tolka deras innehåll.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:

Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Eventuell pedagogisk dokumentation:

Exempel på texter i arbetsböckerna Läsförståelse A och B
Upplägget med frågor på olika svårighetsnivå, frågorna är direkt kopplade till texten och utmanar eleverna i deras läsförståelse.

Texten om ”Den lilla röda hönan” dramatiserade eleverna tre och tre. Vi filmade deras framträdanden och övade inte bara på läsförståelse utan muntligt framträdande och att tolka innehållet i texten med estetiska uttrycksformer. Några gjorde dockteater, vissa gjorde enklare dialoger, vissa gjorde masker. Manuset var givet i texten.