Läsförståelse- strategier/Häxorna/Familjen Bliss…

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? v 35-50

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vilka läsförståelsestrategier finns det?
 • Hur kan vi ta till oss texter och förstå dem bättre?
 • Hur kan jag jobba med en bok?
 • Vad kan jag lära mig utav att läsa en skönlitterär bok?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 

Förankring i kursplanens syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Centralt innehåll från kursplanen
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Eleven kan läsa… Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. 
Genom att göra… Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.  Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.  Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse. 
Dessutom kan eleven… Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att jobba i olika läroböcker kring läsförståelse. Genom lärarledda lektioner, gruppuppgifter, repetition av tidigare kunskaper, läsa en gemensam bok i klassen som vi också svarar på frågor kring.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisningen och bedömningen kommer att ske under lektionerna. Genom att svarar på frågor kring lästa texter, läsa enskilt med läraren samt i helklass.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 35- Introduktion till området, vad har vi läst under sommaren? Headlines
V 36- Läsförståelsestrategier
V 37- Gruppuppgift läsförståelsestrategier. Börja läsa Familjen Bliss magiska bageri och Häxorna
V 38- Familjen Bliss magiska bageri och Häxorna
V 39- Zick Zack- Robbie kan inte vakna
V 40- Familjen Bliss magiska bageri och Häxorna
V 41- Zick Zack- Hur uppstår en orkan
V 42- Familjen Bliss magiska bageri och Häxorna
V 43- Läsförståelse, strategier
V 44- Höstlov
V 45- Familjen Bliss magiska bageri och Häxorna
V 46- Zick zack- Dina fingrar avslöjar dig
V 47- Läsförståelse utifrån artiklar + arbeta med dikter
V 48- Dikter + Zick Zack
V 49-
V 50-

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Allt vi gör i skolan har med läsförsteåsle att göra. Även utanför skolan sätts det mycekt krav på att vi ska kunna förstå vad det är vi läser.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang…
 • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.