Läsprojekt Neptunus

När, under vilka veckor? 46- 48

Ansvarig: Eva Lorne och Ann-Sophie Petersen

Vad ska vi göra? Läsprojekt

 • Samtala kring hur vi gör när vi läser.
 • Läsa i mindre grupper och två och två.
 • Besvara frågor kring boken.
 • Återskapa bokens innehåll genom att skapa en visuell bild i kartong.
 • Titta på hur en bokrecension kan se ut.
 • Skapa bokmärken

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer tillsammans läsa, diskutera och visualisera det vi läser. För att alla ska få förståelse kring vad vi gör kommer vi alltid samtala om våra frågeställningar

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

 

 • Varje dag, måndag till torsdag, läser eleverna ca 20 min.

 • Eleverna får göra sin egen bokrecension utifrån sin bok.
 • Vi lär oss mer om författarna Martin Widmark och JO Salmon.
  • Vi tittar på intervjun som Sigge håller med Martin Widmark: https://www.youtube.com/watch?v=GmVR6e1EYUo
  • Vi lyssnar till boken Galoppmysteriet av Martin Widmark: https://sverigesradio.se/gruppsida.aspx?programid=5264&grupp=32123
  • Eleverna läser tillsammans i mindre grupper utifrån deras förmåga. Vi använder nivåböcker och böcker från biblioteket. De som ej läser än läser har en vuxen med i sin grupp.
  • När alla elever har läst ut sina böcker får de visualisera sin bok.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

Vi ska prova att skriva egna sagor och berättelser och det här är ett bra sätt att se hur böcker och berättelser är uppbyggda.

Centralt innehåll från kursplanen årskurs 1-3

Läsa och skriva:

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.

Tala, lyssna och samtala

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi har gemensamma samlingar där vi samtalar och visualiserar det vi ska göra. Ger alla förutsättningar till att lyckas genom att ta in så olika moment som möjligt sa att alla kan hitta sitt sätt att få presentera sin saga på ett roligt och spännande sätt för att motivera till lärande.