Läsprojekt

Ansvarig/Ansvariga: Cecilia Högsveden-East
När, under vilka veckor? v 17-23

Vad?

Vi läser skönlitterära böcker i skolan och hemma. Vi fokuserar på läsförståelsen.

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är läsförståelse?
Hur blir man en god läsare?
Hur blir alla elever delaktiga i vårt läsprojekt?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.
Undervisningen ska bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga förmågan.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Eleverna får som läsläxa att läsa skönlitterära böcker hemma för sina föräldrar. I skolan har vi en lässtund varje dag och vi har även högläsning då vi samtalar om böckernas innehåll.
Om eleven har böcker på lämplig nivå hemma så går det bra att läsa dem, annars hjälper vi till i skolan. Eleverna ska läsa 15 min högt varje dag, eller vid minst tre tillfällen varje vecka.
Läsningen följs av ett samtal kring innehållet där det är fokus på läsförståelsen. Det går bra att använda sig av de sk ”läsfixarna” som finns inklistrade i läsloggen.
Så här kan ni använda “läsfixarna”: Förslag på frågor.(Från veckobrevet)
Cowboyen: Hur kan du sammanfatta det du har läst? Vad är det viktigaste?
Spågumman: Vad tror du kommer hända i nästa kapitel/ nästa gång vi läser?
Konstnären: Vilka bilder ser du inom dig när du läser? Beskriv en plats eller person.
Reportern: Är det något du undrar över i texten?
Detektiven: Finns det några ord som du inte förstår?
Alla barn får en läslogg där läsningen ska dokumenteras. Denna bok och den boken som eleven läser i tas med varje fredag. Då redovisas läsningen och vi skriver bokrecensioner.
När en bok är utläst får eleven klippa en remsa som är lika tjock som boken.Vi sätter upp remsorna på väggen och samlar till en sk ”lästårta”. När projektet är slut får vi se hur lång lästårta som ska bakas. Kanske vill några föräldrar och barn hjälpa till att baka den?

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Läsningen redovisas varje fredag. Eleverna tar med sig den bok de har läst eller läser i. Vi berättar om böckerna i samlingen och skriver bokrecensioner. Om någon har läst ut en bok får han/hon skriva bokens titel, författare och sitt eget namn på sen remsa och sätta upp på dörren till biblioteket. På så sätt sparar vi till en gemensam ”lästårta” i slutet av projektet.
Läsningen dokumenteras i ”God Läsutvecklings-schemat”. Inspelning av elevernas läsning sker i Quicktime. Vi samtalar kring böckernas innehåll, både de böcker eleverna har läst enskilt och våra gemensamma högläsningsböcker.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Projektet pågår varje vecka till terminens slut. Varje måndag kollar läraren att alla elever har en bok att läsa i. Antingen får de låna en från skolan eller ta en hemifrån. Vi lånar även böcker från bokbussen som kommer till skolan.
På fredagarna redovisar vi läsningen.
Projektet avslutas med att vi bakar och äter en sk ”lästårta”.
Från veckobrevet:
Läsläxa
 
Välj en bok hemma eller i skolan på lämplig nivå. (inte för svår och inte för lätt)
Läs 15 min högt för en vuxen varje dag, eller vid minst tre tillfälle varje vecka.
Efter läsningen samtalar ni om innehållet med hjälp av de fem ”läsfixarna” 
som finns inklistrade längst bak i läsloggen. Välj en av figurerna varje gång.
I läsloggen ska läsningen dokumenteras (titel, datum, antal sidor och den vuxnes namn).
Läsloggen och den boken som eleven läser i tas med varje fredag till skolan. 
Då redovisas läsningen och vi skriver bokrecensioner.
När en bok är utläst får eleven klippa en remsa som är lika tjock som boken.
Vi sätter upp remsorna på väggen och samlar till en sk ”lästårta”. 
 
Så här kan ni använda “läsfixarna”: Förslag på frågor.
 
Cowboyen: Hur kan du sammanfatta det du har läst? Vad är det viktigaste?
Spågumman: Vad tror du kommer hända i nästa kapitel/ nästa gång vi läser?
Konstnären: Vilka bilder ser du inom dig när du läser? Beskriv en plats eller person.
Reportern: Är det något du undrar över i texten?
Detektiven: Finns det några ord som du inte förstår?
 
Lycka till!
 
Cissi

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Föräldrarna blir delaktiga i projektet genom läsningen som sker hemma.
Vi kan tipsa andra elever och pedagoger om böcker som vi ha läst.

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):
Eleverna har tidigare under läsåret haft en läsläxa varje vecka, så den rutinen finns redan. Föräldrarna är viktiga personer i elevernas läsutveckling och vi följer utvecklingen t ex genom ”God läsutvecklings protokollet”.
Vikten av god läsförståelse har aktualiserats bl a i aktuell forskning.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.
s 9

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi vill variera olika uttryckssätt och sätt att lära med målet att alla blir goda läsare och att de även utvecklar skriftspråket. Vi läser böcker på egen hand, men även högläsning för att skapa en gemensam läsupplevelse som grund för samtal i gruppen.
Vi lär oss av varandra och alla bidrag är viktiga.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?): Svar: ja! Stor delaktighet oavsett hur långt eleverna har hunnit i sin läsutveckling. Enligt föräldrarna och barnen har stor läslust skapats och många barn har blivit bokslukare…