Läsprojektet “Drömbärarna”

Ansvarig/Ansvariga: Marie Moberg
När, under vilka veckor? V.7-23

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad tror du boken handlar om genom att läsa rubriken? Vad kan vi förstå genom att läsa texten? Vad kan vi tänka om det Malva är med om? Vad har du drömt? Hur känns förväntan och vad tänker du då? Hur kan en karta se ut? Kan du beskriva känslor med en färg? Hur ser det ut på ön? Hur ser Blindväktarna ut tror du? Kan du skapa ett äpple som ser ut som ett drömäpple? Hur skulle du göra nr du kom fram till ön? Hur tror du Malva räddar lillebror? Hur ser drömmarnas skog ut?Hur skulle du beskriva Vesper? Kan du måla en bild av hur havet ser ut?

Vad tror du Malva och Riona kommer att göra tillsammans?
Är det något du gillade, ogillade i texten? Dök det upp några frågetecken? Såg du några mönster?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Vi vill stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Projektet ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Projektet syftar även till att utveckla elevens eget språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Det ska även bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
Handstil och att skriva på dator.
Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att läsa boken “Drömbärarna” skriven av Kerstin Lundberg Hahn. Jag högläser boken och eleverna kommer att bearbeta texten på olika sätt. Vi använder oss av lässtrategierna när vi tar oss an texten. Eleverna kommer att få olika uppgifter när vi läser boken.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom olika uttryckssätt får eleverna bearbeta texten. De får skriva texter, samtala om händelser, dramatisera, rita, måla, etc.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Kapitel 1-5

Vi tittar på framsidan och läser rubriken. Vi funderar kring ordet Drömbärare. Vad kan boken handla om utifrån detta ord, vad är en drömbärare? Vi använder “Spågumman”
Vi gör en gemensam tankekarta. Sedan läser vi kapitel 1-5 och eleverna får under tiden jag läser rita en bild som de i sitt inre skapar. Vi använder oss av lässtrategien”Konstnären”. Eleverna skriver sin tanke på baksidan.

Kapitel 6-7

Vi skriver ner stödord för att kunna återberätta kapitel 1-5 för de elever som inte var där vid förra lektionstillfället. ( lässtrategien Cowboyen) Vi sammanfattar texten muntligt genom att dra glasspinnar med namn.
Vi läser kapitlet och ställer frågor om texten. ( lässtrategien Detektiven ) Vi sammanfattar även dessa kapitel med hjälp av stödord. Vi samlar alla stödord i en bokkorg.
Malva drömmer i detta kapitel och uppgiften är att skriva om en egen dröm. För att få inspiration får eleverna ett “drömäpple” att äta.
Vi presenterar våra drömmar för varandra i samlingsringen.

Kapitel 8-9

Vi repeterar de tidigare kapitlen med hjälp av stödorden. Jag högläser kapitlen och vi bestämmer nya stödord som sammanfattar kapitlet. Kapitlen handlade om förväntan och längtan. Uppgiften är att måla en färg på ett A4 papper. En färg som betyder längtan och förväntan för eleven. De ska sedan rita en bild i mitten av papperet som symboliserar längtan eller förväntan.
Vi presenterar våra bilder muntligt i smågrupper om 3-4. De ska sedan beskriva likheter och skillnader i sina bilder till hela gruppen.

Kapitel 10-12

Vi återberättar de tidigare kapitlen med hjälp av nyckelord som jag tagit ut. (cowboyen)Vi läser de nya kapitlen. Vi tittar på kartan över ön som finns med i boken.
Eleverna får använda sig av strategien att förutspå vad som kommer att hända (spågumman). De skriver ner vad de tror ska hända med Malva och hennes lillebror. Vi sparar texten och återkommer till den vid ett senare tillfälle.

Kapitel 13-15

Vi läser kapitlen. Vi håller ett boksamtal där vi tänker själva en stund sedan delar vi med oss i gruppen. Vi funderar över vad vi gillar i boken, vad vi ogillar, frågetecken och om vi ser några mönster.

Drömsidor

Jag läser en del ur boken som handlar om drömmar. Eleverna får en böna som de fyller med sina egna drömmar. De får känna, gosa och mysa med bönan. När de fyllt bönan med drömmar får de plantera den i ett CD-fodral. De får sedan rita en bild av hur det ser ut i bönan när drömmarna tar form.

 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?Varför?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Vi har tidigare läst böcker som handlar om fantasi och vill fortsätta använda oss av fantasi för att träna olika moment när det gäller läs och skriv.

Vi förväntar oss att våra elever ska kunna läsa olika slags texter under sin skolgång. För att klara av det så måste vi ge dem möjlighet att utveckla förmågan att använda sig av olika lässtrategier för att utveckla läsflyt och läsförståelse.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

– kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
– kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
– kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga. Genom att vi använder oss av olika ingångar för lärande ger vi alla elever möjlighet att lyckas. Vi låter eleverna uttrycka sina känslor, kunskaper och åsikter på olika sätt. Vi lär oss lyssna på varandra och visar respekt för varandras olikheter. Vi utmanar varandra i att synliggöra våra tankar och ideér.