Litteraturhistoria

Syftesbeskrivning

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Centralt innehåll

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

Kunskapskrav

                              E                                                                       C                                                                             A

Du kan dra till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Du kan dra relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Du kan dra väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. 
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.  Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

 

Planering

v. 5 & 6 Introduktionsfilm och föreläsning, val av epok och genomgång av uppgift och kriterier

v.7 Påbörja uppgiften. Söka fakta från minst fem olika källor

v.8 PRAO

v.9 Lov

v. 10 Redovisning av praouppgift

v. 11 Fortsätta leta och sammanställa fakta. Sammanställa den fakta man hittat (med egna ord och några gånger i form av citat) under rubriker som avslöjar vad texten handlar om.  

v.13 Skriva om källorna samt kritiskt resonera om dessa. 

v.14 Kamratrespons och ytterligare bearbetning utifrån respons

v.15 Inlämning av text (måndag). Förberedelse inför muntlig redovisning. 

v. 16 Lov

v. 17 Muntliga redovisningar

v.18 Diskussioner och avrundning av ämnesområdet. 

 

Uppgift

Efter föreläsningen väljer du den epok du vill skriva om (faktatext) . Epoken skriver du om i uppsatsform och den ska struktureras enligt följande:

Rubrik

Inledning

Kort om vilken källa som innehåller vilken information och källkritik

Avhandling med huvudrubrik och underrubriker: 

När började/slutade epoken? Vad var typiskt för epoken – vad skrev man om, vilka slags texter, vem skrev och varför? Vad hände i samhället under denna tid? Nämn minst en historisk händelse under denna epok och hur denna och då rådande kultur kan kopplas till/syns i litteraturen. Två viktiga författare under vald epok (en svensk, en utländsk). Avhandlingen ska innehålla källhänvisningar och minst tre citat. 

Du ska dessutom välja ut en text, typisk för epoken samt redogöra för på vilket sätt man ser att den är skriven under denna epok. Hur har tidens kultur och historiska händelser påverkat denna text?

Slutsatser

Diskussion

Källförteckning

Bilaga: Text från epoken. 

 

Formalia

Uppsatsen får omfatta högst fyra A4-sidor, skrivet med Times New Roman, storlek 12. Du måste hänvisa till minst fem källor i din text (Det ska vara en UR-film, en bok, en – två internetsidor, Gleerups lärobok online). 

 

Material

Film: Översiktlig introduktion till litteraturens historia på Youtube. UR skola – Hej litteraturen!

Böcker i klassrummet Litteraturhistoria och Svenska för dig. Litteraturhistoria. Gleerups lärobok.