Livsöden och lässtrategier

Svenska åk 7 HT-17

Livsöden och lässtrategier

Ansvarig lärare: Sofia D

 

Vad?

Under höstterminen kommer vi att läsa böcker om levnadsförhållanden i olika delar av världen. Eleverna kommer bl a att stöta på en övergiven pojke som lever på gatan i Honduras, två små pojkar i Afghanistan, ett tankeexperiment i Janne Tellers bok ”Om det blev krig i Sverige” och en fotomodell som flydde Somalien, traditionella värderingar och bortgifte för London.

Före, under och efter läsningen kommer eleverna att få träna sig i att använda olika lässtrategier.

 

När och hur?

v. 35-37 Läsa och arbeta med boken ”Om det var krig i Norden” av Janne Teller. Gruppövning som introduktion till olika lässtrategier. Sommar i P1 med Magda Gad. Nyhetsartikel om konflikter i världen. Övning i att dra paralleller (författare-författare, text-text, text-omvärld, text-egna erfarenheter). Diskussionsövningar. Värderingsövningar.

v. 38 Övning i att förutspå. Börja läsa boken ”Alex Dogboy” (ca 50 sidor/vecka).

v. 39 ”Alex Dogboy”. Strategi Reda ut oklarheter. Förklara svåra/nya ord. Loggboksskrivande.

v. 40 ”Alex Dogboy”. Hitta efterfrågad information och ställa frågor till texten. Loggboksskrivande.

v. 41 ”Alex Dogboy”. Dra enkla slutsatser. Sammanföra och tolka. Att läsa mellan raderna. Loggboksskrivande.

v. 42 ”Alex Dogboy”. Sammanfatta. Dra paralleller. Granska och värdera. Loggboksskrivande.

v. 43 Se filmen ”Flyga Drake”. Genomgång av hur man skriver en recension.

v. 44 Lov

v. 45 Eleverna skriver sin filmrecension.

v. 46 Kamratresponser och bearbetning av text (recensionen). Inlämning måndag vecka 46.

v. 47-50 Läsa ”En blomma i Afrikas öken”. Fortsätta öva olika lässtrategier. Loggboksskrivande. Skriftlig slutuppgift till boken.

 

Frågeställning och följdfrågor

– Vad finns det för olika strategier att ta till när man läser? Varför ska man använda sådana? Hur använder man dem?

– Vilka olika begrepp använder man när man pratar/skriver om litteratur?

 • Hur skriver man en recension?
 • Vad bör man tänka på när man bearbetar en text?
 • Hur går en kamratrespons till?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

Förankring i kursplanens syfte

 • Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.
 • I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.
 • I mötet med olika typer av texter ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Kunskapskrav för betyget E

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Kunskapskrav för betyget C

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Kunskapskrav för betyget A

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom:

– Loggboksskrivande

– Skriftlig slutuppgift (Alex Dogboy)

– Fimrecension (Flyga drake)

– Diskussioner och debatter. Skriftlig analysuppgift (En blomma i Afrikas öken)

– Ev skriva fiktiv novell eller dagboksutdrag”På Flykt”

 

Material och texter

Flyga drake, film + sommarprat (pojken som spelade en av huvudrollerna i filmen)

Alex Dogboy – Monica Zak

En blomma i Afrikas öken – Waris Dirie

Om det var krig i Norden – Janne Teller

Magda Gad – Sommarvärd i P1, 10/8-2017

http://paflykt.aftonbladet.se