Lyrik, poesi och dikt

Ansvarig: Caroline Bergengren
När: vecka 7-13
Vad?
Frågeställning (och följdfrågor)
Vad är poesi, lyrik och dikt?
Hur kan man skriva poesi och hur kan man förstå poesi?
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt
  • Förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra
  • Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer
  • Förmåga att urskilja språkliga strukturer
Centralt innehåll
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag.
  • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Vi läser, analysera och skriva olika typer av dikter enskilt och i grupp.
Tar anteckningar vid föresläsningar, läsa anteckningar och repetera nya kunskaper.
Deklamera dikt för varandra
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Läsa dikter för varandra i grupper.
Skriftligt prov av kunskaperna i att analyser dikt.
Tidsplan, när ska vi göra vad?
Vecka 7: Föreläsning om vad dikt är, takt och rytm + skriva egna dikter och läsa dikter
Vecka 8: Föreläsning om stilgrepp + skriva dikter och läsa dikter
Vecka 9: Sportlov
Vecka 10: Analyserar dikter enskilt och tillsammans, praktiserar det vi lärt oss
Vecka 11: Deklamera dikt samt visar våra kunskaper om dikt i ett prov
Vecka 12-13: Samarbetar kring diktskrivning och diktläsning, väljer bild och instrumental musik
Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?
Alla de som får läsa de välformulerade dikterna
Varför?
Vi lär oss hur olika texttyper är uppbyggda, för att utveckla vårt förståelse av texter och inte minst för att uttrycka våra känslor.
Övergripande mål från läroplanen 2.2
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas