Min fantastiska kropp!

Ansvarig/Ansvariga lärare: Sara Sandström och Hanna Svedlund

När, under vilka veckor? HT-21

Vad ska vi göra?

Människokroppen och våra känslor.

Hur ska vi arbeta?

 • Vi kommer att läsa ur boken “Känsloboken” och ha diskussioner kring det som skrivs om det olika känslorna.
 • Vi ser på programserien ”Maskinen kroppen” av Eva Funck.
 • Vi kommer under projektet ha skapande projekt tex. Röd ljus, skelett, lungor.
 • Ämnesövergripande arbete tillsammans med idrott och hälsa samt friluftsliv.
 • Vi skriver faktatexter om de olika känslorna och organ i vår kropp.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.35- v.37 Känslor (glad, ledsen, arg och oro) Friluftslivet- vi utforskar och lär oss om våra sinnen.

v.38 Människokroppen, Vad vet vet vi? Vad vill vi ta reda på? Skelettet.

v.39 Människokroppen, muskler.

v.40 Människokroppen, hjärnan och nervsystemet.

v.41 Människokroppen, hjärtat och blodet.

v.42 Människokroppen, lungorna.

v.43 Människokroppen, matens väg genom kroppen. Avslut- utflykt till Naturhistoriska riksmuseet.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Svenska

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

NO

Eleven berättar om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Sammanhang och aktualitet

Centralt innehåll från kursplanen

NO
Kropp och hälsa

 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Svenska

Berättande texter och sakprosatexter

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Informationssökning och källkritik

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Förankring i kursplanens syfte

Svenska

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och söka information från olika källor och värdera dessa.

NO

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. Som en del av systematiska undersökningar ska eleverna, genom praktiskt undersökande arbete, ges möjlighet att utveckla färdigheter i att hantera såväl digitala verktyg som annan utrustning. Eleverna ska ges förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi kommer att använda oss av Visible thinking-rutiner för att undersöka och upptäcka tillsammans.

 

Elevers delaktighet

Genom att vi använder oss av olika ingångar för lärande ger vi alla elever möjlighet att lyckas. Vi låter eleverna uttrycka sina känslor, kunskaper och åsikter på olika sätt. Vi lär oss lyssna på varandra och visar respekt för varandras olikheter. Vi utmanar varandra i att synliggöra våra tankar och ideér.