MR – Demokrati – valet och ideologier

Ansvarig/Ansvariga: Fredrik Pettersson
När, under vilka veckor? v 35- v 39

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Är det en skyldighet att rösta?
 • Vem/vilka förtjänar din röst i årets skolval?
 • Vad står de olika partierna för – vilka frågor driver de?
 • Vilka ideologier finns bakom de olika partierna?
 • Hur går ett val till och vilka demokratiska principer är viktiga?
 • På vilket sätt visar våra val att vi har mänskliga rättigheter?
 • Förklara hur regeringen bildas.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • Se samband och mellan t ex partiers frågor och ideologier.
 • Jämföra och då se likheter och skillnader mellan olika partier.
 • Visa på konsekvenser ur olika perspektiv på förslag som partier driver.
 • Förklara hur valet kan kopplas till de mänskliga rättigheterna.
 • Ställa frågor till partier för att får reda på er och utmana partiernas åsikter.
 • Komma till slutsatser om bla vilket parti som bäst företräder dig och vilken/vilka ideologier som mest påverkat hur Sverige styrs nu.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Ur Lgr 11:

* Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pen- sionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.

Konkret Merkurius:

=> Förklara vad som menas med välfärd och hur den idag betalas. (skola, sjukvård, äldreomsorg, bidrag, skatter)
=> Ge exempel på skillnader i syn på välfärd hos olika partier ex vinst i välfärdsföretag. 

• Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
Konkret Merkurius:
=>Olika partiers syn på invandring och flyktingmottagande. (integration, segregation)

• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.
Konkret Merkurius:
=>Förklara hur valen under hösten bidrar till att göra Sverige till en demokrati (allmänna och fria val, valhemlighet, representativ demokrati).
• Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.

Konkret Merkurius:
=> Förklara vad som menas med en ideologi.
=> Beskriva huvuddragen i olika ideologier med exempel på hur de vuxit fram (socialism, feminism, liberalism, konservatism, nationalism)
=> Jämföra olika partier och se hur de skiljer sig i någon fråga kopplad till ideologi.
 
• Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
Konkret Merkurius:
=> Förklara hur valet till Riksdagen går till och hur en regering bildas. (parlamentarism, enpartiregering, majoritetsregering, minoritetsregering, samlingsregering
=> Förklara hur Riksdagen fattar beslut och flera exempel på vad Riksdagen bestämmer över.
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
Konkret Merkurius:
=> Presentera en fråga som varje parti driver i valrörelsen.
• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Konkret Merkurius:
=> Resonera om varför man ska eller inte ska rösta i valet.


Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen


Ladda ner dokumentet "Valmatris Merkurius.pdf"

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar i att diskutera ev debattera – varför det är viktigt eller kanske en skyldighet att rösta. Där efter kommer eleverna att få söka svar i vad de olika partierna står för/driver för frågor. Parallellt kommer vi att titta tillsammans på olika ideologier. Partierna presenteras med följande frågestund. Efter valdagen studerar vi hur man bildar regering och principerna (kopplade till MR) för valet.
Material:
Om partierna:
Ladda ner dokumentet "rösta på oss_webb.pdf"
Samt alla elevers arbeten som finns som nyhet i Schoolsoft.
Högervänsterskalan:
Ladda ner dokumentet "Högervänsterskala.pdf"
 
Ideologier:
Ladda ner dokumentet "Ideologier.pdf"
Olika typer av regeringar samt demokratiska principer/MR runt valet:
Ladda ner dokumentet "Regeringar & valprinciper.pdf"


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Alla kommer att få delta i årets skolval.
 • Alla kommer att i grupper presentera ett parti och sedan vara med att fråga ut andra partier om deras politik.
 • Avslutande analys som görs enskilt.


Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v.35: Diskussion om skyldigheten att rösta, rösta som mänsklig rättighet, start grupparbete om ett parti

v.36: Fortsatt grupparbete + ideologier + valprinciper
v.37: Presentationer + utfrågningar. Fredag = skolval
v.38: Fortsatt ideologier + valresultatet och regering
v.39: Analys

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Vi delatar i årets skolval där våra röster blir en del av årets skolval. Detta presenteras på valdagen.

Varför?


Sammanhang och aktualitet :

Vi tar del och blir en del av den pågående valrörelsen inför höstens val. Vi bygger samtidigt vidare på de kunskaper vi har från åk 6 och 7 om de samhällsstrukturer som styr över Sverige (kommun, landsting och riksdag).


Övergripande mål från LGR11 2.2:

• har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

• kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
Konkret med Merkurius:
=> Vi jobbar med att få en förståelse för en viktig del i MR och vi gör detta på ett sätt där man dels jobbar i grupp med ett parti samtidig som man får chansen att utforma sin egen ståndpunkt i fråga om vad man vill rösta på. Chansen att ställa frågor till alla partier hjälper till att få svar på frågor där man undrar eller är kritisk. 
I redovisningarna får alla öva dels på att föra en ståndpunkt men de tvingas också använda digitala hjälpmedel för att göra detta.
 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
  Konkret med Merkurius:
  => En av huvudmålsättningarna i detta område är att förbereda eleverna inför ett verkligt val, skolvalet och med detta förbereda dem på kommande val då de har chansen att påverka i ordinarie val.