Muntlig presentation av en film du sett under jullovet – Att presentera ett innehåll + leda och delta i diskussion

Muntlig presentation av en film du sett under jullovet 

– Att presentera ett innehåll + leda och delta i diskussion

 

När? v.2-5

 

Frågeställning och följdfrågor

Vilka delar ska finnas med i en muntlig presentation?

Hur förbereder man sig inför och hur genomför man en muntlig presentation?

Hur leder man en diskussion?

Vad ska man tänka på när man deltar i en diskussion? Hur breddar och fördjupar man innehållet i en sådan situation? 

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

Förankring i kursplanens syfte

•Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

  • Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift samt att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll från kursplanen

  • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

 

Presentationens innehåll

1. Intresseväckande inledning

2. Om filmen:

  • Förklara titeln
  • Sammanfatta handlingen
  • Finns det andra filmer som liknar denna på något sätt?
  • Information om någon av skådespelarna eller om regissören
  • Värdera filmen och motivera varför du tycker som du gör.

3. Avslutning + initiera en diskussionsfråga baserad på filmen. 

 

Tidsramar

Den muntliga presentationen får vara minst 5, max 8 minuter. 

Du får två lektioner på dig att förbereda dig – tänka igenom innehållet och ev leta upp fakta, skapa din Keynote-presentation, öva tillsammans med kamrat/er.

 

Stöd

Du ska ha en Keynote-presentation till stöd för dig själv och för dina åhörare som gör det lätt att följa med i ditt föredrag. Endast stödord och bilder. 

 

Leda diskussion

Du ska förbereda en diskussionsfråga samt hålla i efterföljande diskussion (4 elever diskuterar efter varje film). När du tycker att gruppen har diskuterat klart sammanfattar du det gruppen har sagt. 

 

Kunskapskrav

                      E                                                                              C                                                                        A

Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. 
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

Redovisning 

Onsdag vecka 3 samt måndag, tisdag och onsdag vecka 4. Eventuellt ett par lektioner vecka 5. 

 

Material

Youtube-filmer

Häfte (hur och tips)

Film – exempel på att presentera ett innehåll samt att leda och delta i diskussion.