Noveller

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? 50- 2

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad är en novell?
 • Vad är “Flickan med svavelstickorna” och “Det osynliga barnet”?
 • Hur kan vi använda vår fantasi för att förstå vad som hänt innan eller efter en novell?
 • Vilka frågor kan vi använda oss av för att förstå en novell?
 • Hur skriver vi en novell?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
Centralt innehåll från kursplanen

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Tala, lyssna och samtala

 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
4 – Eleven kan skriva… Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
5 – I texterna använder eleven… I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
6 – De berättande texterna… De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta mycket gemensamt i klassen med diskussioner och samtal. Sedan kommer vi att gå in på att skriva en egen novell (eller kortare text).

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom deltagande på lektionerna, det muntliga, samt att skriva ett gammalt NP.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 50- Introduktion + Flickan med svavelstickorna
V 51- Det osynliga barnet
V 2- Skriva egen novell